8 mogelijkheden voordoen waarbij tot verbetering van de situatie kan worden gekomen - dit kan zowel voor het ene als voor het andere pand gelden -, bezig te kunnen gaan. De panden staan, als u goed het gekeken, niet bij de afbraakpanden maar u vindt ze op een ander lijstje als opbrengst weer terug ener is enig verschil tussen aankoop en opbrengst. (Mevrouw Visscher—Bouwer: Ik heb het niet gehad over af braak, maar merkte slechts op dat wij erg veel "op de slof" hadden genomen. Ik ben het voor het overi ge eens met het antwoord van de wethouder.) Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. met inachtneming van de toezeg ging van de wethouder. Punt 17 (bijlage nr. 285). De Voorzitter: Aan de orde is de vaststelling van het uitvoeringsplan voor het gebied Breedstraaten omgeving. De heer Buising: Onze fractie kan in grote lijnen akkoord gaan met dit uitvoeringsplan. Dat ik toch het woord heb gevraagd, heeft als reden dat over een aantal onderdelen van dit plan in de fractie is ge discussieerd. Met betrekking tot het Vijzelblok merk ik op dat wij de twee genoemde alternatieven met belangstelling tegemoet zien en dat wij vooral ten aanzien van het alternatief waarbij de nog in goede staat verkerende woningen behouden worden, zouden willen aandringen op de nodige soberheid en doel matigheid van de opknapbeurten die deze panden eventueel zullen ondergaan. Een en ander kan mis schien goedkoper dan datgene waarvan nu wordt uitgegaan. Het is gebleken dat er nogal wat bezwaar is gerezen tegen het idee om onder andere de tuin van Zalen Schaaf tot openbaar terrein te maken. Onze fractie hecht er evenwel aan dat dit voornemen wordt gerealiseerd. Wij achten het van belang dat de woonomgeving en daardoor de leefbaarheid in het gebied ook op deze manier wordt verbeterd. Het zal misschien niet zo gemakkelijk zijn om de overlast tot een minimum te beperken en er mogen ook juridisch haken en ogen aan zitten, maar ik neem aan dol er wel een lenige juridische geest in dit "vermidden" is die dit idee in werkelijkheid kan omzetten. Mijn derde en laatste opmerking impliceert een motie namens de meerderheid van onze fractie. De ze meerderheid is namelijk wat de inrichting van de Nieuweburen betreft voorstandster van het model 2, Wij baseren ons daarbij op de argumenten in de raadsbrief, namelijk dat het verschil tussen de beide modellen financieel gezien minimaal is en dat model 2 beter aansluit bij de uitgangspunten van het structuurplan voor de binnenstad 1974 en het historisch karakter van de binnenstad. Daarbij komt nog dat de voorkeur van de bewoners ook naar het model 2 uitgaat. Volgens de opstellers van de raadsbrief kost dit dan twintig, volgens andere rekenaars dertien parkeerplaatsen. Hoe dan ook, wij achten de ar gumenten voor model 2 sterker dan die voor model 1. De motie luidt als volgt. "De raad der gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 13 juli 1981 ter behandeling van het uitvoeringsplan Breedstraat e.o.overwegende - dat wat de inrichting van de Nieuweburen betreft het ontwikkelde model 2 het best aansluit bij de uitgangspunten van het structuurplan 1974 en bij het historische karakter van de binnenstad; - dat het kostenverschil met het model 1 geen overwegend bezwaar inhoudt; - dat, op het geheel van het betreffende gebied gezien, het verlies van ma ximaal 20 parkeerplaatsen evenmin een overwegend bezwaar betekent, besluit de inrichting van de Nieuweburen te doen uitvoeren volgens het hier boven genoemde model 2." De motie is mede-ondertekend door mevrouw Munsterman-Schotsman. De hear Miedema: Wy hawwe gjin problemen mei it riedsbrief sa't it kolleezje dat oan us foar ein hat. Ik sil noch wol in réaksje jaan op de moasje dy't yntsjinne is troch de Partij fan de Arbeid. Der sit- te plussen en minnen oan beide modellen. Wy binne lykwols fan betinken dat wy it iens wêze kinr.e mei de kar dy't it kolleezje dien hat. De parkearbehoefte yn dit part fan de stêd is grut, foaral as der ynde Grutte Tsjerke of yn Sealen Skaaf wat te dwaan is. Der is yn earste ynstansje in parkeargaraazje yn it Vijzelblok yn de plannen opnommen, mar dizze parkeargelegenheid is der om finansiéle redenen wer ut helle. Dit is ien fan de oerwegings om üs ree te ferklearjen it utstel fan it kolleezje te folgjen. Wy bin ne fan betinken dat twintich parkearplakken safolle betsjutte dat it ferlies dêrfan wol iennich gewicht yn'e skeal lizze mei. Mear as iennich gewicht is net nedich om us kieze te litten foar it utstel fan it kol leezje. 9 De heer De Beer: Ook wij hebben de twee modellen naast elkaar gezet en wij redeneerden daarbij op dezelfde wijze als de heer Miedema. Twintig parkeerplaatsen in die omgeving zijn voor ons belang rijk genoeg om, te meer daar de bouw van een parkeergarage in het Vijzelblok niet doorgaat, te kiezen voor het collegevoorstel. Bovendien hebben wij ook nog gedacht aan de zaterdagsmarkt op de Nieuwe buren, Het collegevoorstel biedt naar onze mening de markt meer mogelijkheden om op de Nieuweburen te blijven. Zowel de markt zelf als de bereikbaarheid van de markt en de parkeergelegenheid ten op zichte van de markt zijn voor ons belangrijk genoeg om te kiezen voor het voorstel dat het college doet. De heer Rijpma (weth.): Er is slechts één knelpunt, namelijk de keuze tussen model 1 of model 2. Wij zitten wat de bouwplannen in dit gebied betreft voortdurend in de knoop met het aantal parkeer- placben. Op de terreinen zelf is het nog geen enkele keer gelukt het aantal parkeerplaatsen te realise ren dat volgens een overigens redelijke norm gewenst is. Wij hebben de verklaring van geen bezwaar steen, bij gedeputeerde staten aangevraagd met het motief dat wij een maximaal aantal parkeerplaatsen zullen realiseren in het totale gebied. Daarvan is ook een opsomming gegeven op basis waarvan wij ho pen de verklaringen van geen bezwaar voor nog op stapel staande bouwplannen van gedeputeerde staten los te krijgen. Ik ontraad de motie van de Partij van de Arbeid ten zeerste. Oe Voorzitter: Volhardt u in uw standpunt, mijnheer Buising? De heer Buising: Zeker, dat bent u van mij wel gewend. Het gaat mij overigens niet zozeer om het aan;-.! parkeerplaatsen. Ik heb mijn argumenten voor een keuze voor model 2 voor het grootste gedeelte ontleend aan de andere elementen uit de raadsbrief. Deze elementen lijken ons nog steeds zo belangrijk dat men om die reden voornamelijk de voorkeur aan model 2 zou moeten geven. Ik wil mijn motie toch maar handhaven. Mevrouw Van der Werf: Ik steun de motie van de Partij van de Arbeid op grond van de argumentatie zoa die door de heer Buising naar voren is gebracht. Aevrouw De Jong: Ik sluit mij hierbij aan. >e motie van de heer Buising en mevrouw Munsterman—Schotsman wordt verworpen met 20 tegen 12 stemmen. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. Punten 18 t.e.m. 23 (bijlagen nrs. 309, 302, 301316, 307 en 306). Lh.st. wordt besloten overeenkomstig de voorstellen van b. en w. Punt 24 (bijlage nr. 308). ■>e Voorzitter: Ik stel aan de orde het woningbouwprogramma nieuwbouw en vernieuwbouw 1982 t.e.m. 1984. Mevrouw Brandenburg—Sjoerdsma: Wij kunnen instemmen met het woningbouwprogramma. Het ver niet bouwprogramma voor naoorlogse woningen is nogal ambitieus. Wij hopen dat een en ander kan worden waar gemaakt. Aangezien de situatie in onze stad wel niet zoveel zal verschillen van die in an dere j eden, meen ik dat wij verder moeten gaan op de manier als wij ten aanzien van ISR-gebieden te werk zijn gegaan, namelijk ervoor zorgen dat onze plannen op tijd en net iets eerder dan de plannen van ndere gemeenten gereed zijn. Het klinkt een beetje onplezierig, maar deze werkwijze heeft ons tot nu toe geen windeieren gelegd. Ik hoop dat dit lukt. Op de nieuwbouwlijst voor 1983 staan veertig woningwetwoningen gepland op de plaats van het voormalige pakhuis Rusland. Wordt het niet noodzakelijk dat wij snel een beschermende maatregel voor het gebied nemen? De heer Rijpma (weth.): Dank voor de aanmoediging; wij zullen ons best doen. Wat het terrein van het pekhuis Rusland betreft proberen wij in goed overleg met de eigenaar tot een aanvaardbaar plan te komer:, Het lijkt mij een verkeerd gebruik van de wettelijke maatregelen om in een bestemmingsplan, dat pa; is aanvaard, een voorbereidingsbesluit te nemen ten einde iets te verhinderen dat juridisch tot

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1981 | | pagina 5