16 migrantenstroom naar deze provincie is toegerekend aan de hoofdstad. Men kan in dit verband stellen dat het er de afgelopen jaren niet erg op leek dat onze bevolking zou groeien. Ik wil daarbij evenwel wijzen op het feit dat door toedoen van het door ons en door de provincie gevoerde beleid een duidelij ke teruggang van het inwonertal als die welke wij een aantal jaren hebben meegemaakt, op dit moment niet meer aanwezig is. De drastische "uitstroom" van mensen is tot staan gebracht. Het is duidelijk de bedoeling van de provincie en ook van rijksinstanties om dit beleid te continueren en in dat geval mag men er stellig op rekenen dat Leeuwarden een deel van het positieve migratiesaldo krijgt toegewezen, voor zover er sprake blijft van een migratiestroom naar Friesland. Vanzelfsprekend kunnen zich ten aan zien van de nationale bevolking en de spreiding van de bevolking over het land ontwikkelingen voor doen die de voornemens van het rijk doorkruisen. Wij zullen niet een keuze doen tussen bouwen voorde eigen bevolking en bouwen voor de immigranten. Het zorgen voor adequate huisvesting van de eigen bevolking staat ook bij het college hoog in het vaandel, maar wanneer wij te maken krijgen met een "instroom" van mensen, dan zal ook voor huisvesting van die categorie moeten worden gezorgd. Mevrouw Van der Werf: Ik zal hierop niet verder ingaan; wij hebben al veel vaker onze twijfel ge uit met betrekking tot deze optimistische taakstelling. Ik heb uit een bericht in de krant begrepen dat wij daarin niet alleen staan, maar dat ook het RIGO dit doet. Dit researchinstituut doet voor ons onder zoek naar de knelpunten op het gebied van de volkshuisvesting en ik heb in eerste instantie gevraagd hoe het komt dat wij die nota nog steeds niet hebben. Op grond van welke argumentatie het RIGO tot bepaalde conclusies komt, kan ik verder niet beoordelen, want ik bezit het rapport nog niet. Ik zou graag willen weten wanneer de raad het rapport tegemoet kan zien. De heer Geerts (weth.): Dat zal na de vakantie het geval kunnen zijn. (Gelach) De Voorzitter: Dat betekent spoedig na de vakantie en in ieder geval voor de begrotingszitting. Het lijkt mij dat wij op dat moment wat indringender op deze materie moeten terugkomen, want dan hebben wij cijfers voor ons. Is mevrouw Van der Werf met dit antwoord tevreden? Mevrouw Van der Werf: Tevreden ben ik niet, want het rapport circuleert al enige tijd en ik snap niet waarom de raad het niet ter inzage heeft kunnen krijgen. (De Voorzitter: Dan heeft u het rapport kennelijk ook al gezien.) In ter inzage gelegde stukken wordt meer dan eens verwezen naar de knelpun tennota, vandaar. (De Voorzitter: Ik was maar een beetje aan het filosoferen.) Laten wij het daar naar op houden. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. met aantekening dat mevrouw J. de Jong en mevrouw J. van der Werf wensen te worden geacht tegen punt 2 van het voorstel van b. en w. te hebben gestemd. Punten 49 en 50 (bijlagen nrs. 312 en 321). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig de voorstellen van b. en w. Punt 51 (bijlage nr. 320). 1Benoemen van twee leden van de Commissie voor de Ruimtelijke Ordening. Aanbeveling: vacature de heer ir. C.G.H. Geerts: mevrouw G. Visscher-Bouwer te Snakkerburen. vacature de heer G. Buising de heer J. Schagen te Leeuwarden. 2. Benoemen van een lid van de Commissie voor Welzijnsaangelegenheden. Aanbeveling: mevrouw H.A. Munsterman-Schotsman. 3. Benoemen van een lid van de Commissie voor de Financiën. Aanbeveling: de heer H. Meijerhof. 4. Benoemen van een lid van de Commissie voor Regio-aangelegenheden. Aanbeveling: mevrouw H.A. Munsterman-Schotsman. 5. Benoemen van een lid van de Commissie voor de Dienst voor Sport en Recreatie. Aanbeveling: mevrouw H.A. Munsterman-Schotsman. I? 6. Benoemen van een lid van de Commissie voor het Grondbedrijf. Aanbeveling: de heer G. Buising. 7. Benoemen van een lid van de Commissie voor het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf. Aanbeveling: de heer JKnol 8. Benoemen van een lid en een plaatsvervangend lid van de Commissie van advies inzake beroep schriften ingevolge de Algemene Politieverordening. Aanbeveling: lid de heer A. Pronk; plv. lid: mevrouw H.A. Munsterman-Schotsman. 9. Benoemen van een voorzitter van de Commissie voor de Ruimtelijke Ordening. Aanbeveling: mevrouw E. Brandenburg-Sjoerdsma. 10. Benoemen van een lid van de raad van de Regio Friesland-Noord. Aanbeveling: mevrouw H.A. Munsterman-Schotsman. Benoemd worden de aanbevolenen met 32 stemmen. De heren Buising en Sijbesma vormden met de voorzitter het stembureau. Punt 52. De Voorzitter: Dit agendapunt omvat het onderzoek van de geloofsbrief van het nieuw benoemde lid van de raad, mevrouw G. Vollema-Doevendans. Ik verleen de heer Miedema het woord. De heer Miedema: Het rapport, aan de raad uitgebracht door de commissie belast met het onderzoek van de geloofsbrieven, luidt:

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1981 | | pagina 9