48 sen aan accommodaties een zaak is die landelijk zijn beslag krijgt. Locaal kan men er weinig invloed op uitoefenen. Eigenlijk zou men als gezamenlijke gemeenten een tegenbod moeten kunnen doen, In de praktijk blijkt een en ander niet zo eenvoudig te gaan. 't Vierhuis is voorlopig wel even achter de horizon verdwenen, als ik een uitdrukking van mevrouw Brandenburg mag gebruiken. Dit plan zal toch wel een aantal jaren voor ons uitgeschoven worden, me de gezien in het kader van de penibele financi'éle positie waarin wij ons bevinden. Sportieve recreatie begint zijn plaats te krijgen in de sociaal-culturele activiteitenprogramma's van wijk en buurtgebonden werk. Maar daarbij moet het niet blijven. Sportieve recreatie zal ook een onderdeel moeten gaan vormen van de activiteiten van de sportverenigingen sec, omdat wij ten aanzien van de inzet van kader behoefte hebben aan geschoolde mensen uit de sportverenigingen. Sportvereni gingen voelen zich soms unheimisch en bedreigd door het opdringen van dergelijke ontwikkelingen. Aan de andere kant hebben sportverenigingen naar mijn gevoel toch ook bijzonder goede mogelijkheden om hierdoor uit te groeien tot verenigingen waarbinnen naast de gereglementeerde sport ook ruimte kan zijn voor mensen die aan recreatiesport/beweging willen doen. Een bijzondere suggestie is om eens aandacht te besteden aan de mogelijkheid van beoefening van de golfsport in De Groene Ster en eventueel een voor deze sport beschikbare accommodatie op verhuurbasis ter beschikking te stellen van de mensen die deze sport graag willen beoefenen. Ik neem deze suggestie graag mee naar de Commissie voor de Dienst voor Sport en Recreatie en wellicht ook naar de Raad voor Sportaangelegenheden om eens te bekijken in hoeverre deze suggestie inderdaad de moeite van het invullen waard is. De heer Heere heeft het gehad over crisisopvang en de mogelijkheid van een 24 uurs-bereikbaar- heidsdienst. In dit kader kan ik u melden dat er onder voorzitterschap van de burgemeester een tweetal besprekingen heeft plaatsgevonden om voor dit probleem een oplossing te zoeken. Het is de raad bekend dat deze aangelegenheid onder enige aandrang op het tapijt is gelegd bij de rapportage over de wijk agent. Onder voorzitterschap van de burgemeester hebben wij eerst getracht met interne gemeentelijke diensten tot een oplossing te komen. Toen bleek dat een oplossing niet onmiddellijk voor de hand lag, hebben wij een tweede gesprek gehad waaraan is deelgenomen door de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening. Deze stichting heeft de suggesties die in deze bespreking naar voren zijn gekomen meegenomen en komt daarop naar ik hoop op korte termijn terug. Ik wil u er wel op wijzen dat een der gelijke zaak geld kost. Wanneer wij weten hoeveel een en ander kost zullen wij ook daarvoor de afwe ging moeten maken. Ik kan de opmerking over de mogelijkheden om te komen tot werkprojecten voor werkloze jongeren voorlopig laten rusten. In aansluiting op de opmerkingen die gemaakt zijn over de ontwikkeling van de be jaarden proble matiek wil ik hierop graag een reactie geven. De heer Heere heeft erop gewezen dat het aantal bejaar den in de nabije toekomst sterk zal oplopen in onze gemeente. Hij vraagt dan welk beleid het college ten aanzien van deze problematiek voor ogen staat. De heer Heere noemt ook een aantal landelijke cijfers: 7% van de bejaarden zal worden opgenomen in een verzorgingstehuis, 4,5% van de bejaarden zal verpleging nodig hebben en 25% van de bejaarden zal over aangepaste huisvesting moeten beschik ken. Dit laatste percentage is nog bij lange na niet gehaald in onze gemeente. Ten aanzien van het percentage bejaarden dat zal worden opgenomen in een verzorgingstehuis zit onze gemeente iets boven dit percentage. Wij zullen bij alle woningbouwplannen moeten kijken hoe de problematiek van de ou der wordende mensen in onze gemeente in deze plannen kan worden ingepast. In de betreffende afde lingsvergadering hebben wij reeds meegedeeld dat er een mogelijkheid tot combinatie van Het Nieuwe Hoek en Swettehiem in voorbereiding is, hetgeen een aantal nieuwe verzorgingsplaatsen oplevert. Ver der is er een overlegkader van de hervormde diaconie en de Vereniging voor Volkshuisvesting om te zien in hoeverre er in de binnenstad tot een circuitvorming van bejaardenhuisvesting en bejaardenver zorging kan worden gekomen. Het Sint Anthonygasthuis zal bij een en ander worden betrokken. Ook zijn er plannen om in Camminghaburen 150 aangepaste bejaardenwoningen te realiseren en wordt er mo menteel gesleuteld aan een centraal alarmeringssysteem via de kabel. Dit zijn allemaal zaken die in samenhang met elkaar ons de komende jaren op het spoor zullen moeten zetten om enerzijds te komen tot versterking van de extramurale hulp en anderzijds tot een afstemming van alle hulpdiensten die wij daarbij kunnen inschakelen. Als hulpdiensten kunnen worden genoemd: de gezinsverzorging, de wijk verpleging en dergelijke instanties. Met het steeds maar bouwen van nieuwe verzorgingstehuizen zullen wij niet uit de problemen komen. Wij zullen juist moeten proberen om de ouder wordende mens zo dicht mogelijk in zijn eigen woonomgeving die hulp te bieden die hem in staat stelt om zich zo lang mogelijk in zijn eigen woonomgeving te kunnen handhaven. Met de betrokken overlegorganen, zoals de SBL en de Raad voor Bejaardenaangelegenheden, zullen wij graag proberen dit prentje voor de komende jaren zo duidelijk mogelijk in te vullen en daarop ons beleid proberen af te stemmen. Ten behoeve van de heer Bijkersma en zijdelings ook van de heer Bilker, die niet het woord heeft 49 gevoerd maar wel gelhformeerd heeft, wil ik refereren aan de opmerking van de voorzitter dat de kwes tie zowel van Forum als van de Piter Jellespriis terugkomt in de raadsvergadering over de herwaarde- ringsproblematiek op 19 april. (De heer Bijkersma: Dat moet het CDA genoegen doen!) De opmerkingen van mevrouw Van der Werf over de afsluiting van de energietoelevering laat ik liggen tot morgen, omdat wij dan over de ingediende moties praten en er van onze kant een toelichting op zal worden gegeven. Ik kom dan bij een opmerking van de heer Pruiksma die hij heeft gemaakt in het kader van de fi nanci'éle beschouwingen. Over de tarieven van het kreativiteitscentrum heeft hij gezegd dat wij die niet zo hoog moeten opschroeven dat het centrum zich tegen zich zelf gaat keren. Wij zijn ons van de ze problematiek bewust. Het mag niet zo zijn dat de tarieven een hindernis vormen, maar tot nu toe denken wij dat daar in toch nog enige rek aanwezig is. De rek zal er op een gegeven moment echter uit zijn en wij zullen goed op moeten letten waar de grens van de tariefsverhoging ligt. De opmerking van de heer Pruiksma over het Filmhuis verbaast mij een beetje. Hij heeft gezegd dat noch de noodzaak noch het bestaansrecht van het Filmhuis door zijn fractie kan worden aangetoond. Het mag toch bekend zijn dat er al tal van jaren een Fries filmcircuit functioneert en dat er eenmaal per twee jaar een filmfestival wordt gehouden. Wij menen dat met name in het kader van de studenten voorzieningen in Leeuwarden een dergelijke voorziening een bijzonder cultureel waardevol geheel zou kunnen zijn. In eerste instantie hebben wij deze aangelegenheid verwezen naar het bestuur van de Stichting Culturele Centra. Binnen dit bestuur vindt momenteel overleg plaats over de vraag in hoeverre de mogelijkheden van het stichten van het Filmhuis en de activiteiten van de Stichting Culturele Centra te combineren zijn. Tenslotte wil ik nog een opmerking maken over Cambuur. De heer Pruiksma vraagt zich af of de aangekondigde besparingen niet een loos gebaar zijn gezien in het licht van de wellicht verbeterde ex ploitatie-uitkomsten rond de groei van het aantal bezoekers. Zo is het niet, mijnheer de voorzitter. Er is helemaal geen sprake van een loos gebaar. Wij hebben in navolging van een advies dat in VNG-ver- band is uitgebracht het vorig jaar besloten om de subsidie aan Cambuur te bevriezen op het peil van 1979. Dit betekent dat er momenteel een bezuiniging is vast te stellen van 71.000,terwijl wij daarnaast als tweede fase nog zes procent op de variabele lasten hebben gekort. Cambuur heeft momen teel voor het betaald voetbal een totaal bedrag ingeleverd van 93.000,Hoe wij met een en ander verder gaan is ook een zaak die in het kader van de herwaarderingsoperatie bekeken moet worden. Op korte termijn zullen wij hierover binnen het college ook bestek op moeten maken. Dat de zaak-Cam- buur niets te betekenen heeft, moet ik echter met klem ontkennen. De Voorzitter schorst, om 21.30 uur, de vergadering voor de eerste pauze. De Voorzitter heropent, om 21.55 uur, de vergadering. De heer Miedema (weth.): Mevrouw Brandenburg heeft vanmiddag in haar betoog een actueel on derwerp aangesneden: het sneeuwvrij maken van de fietspaden. De rode fietspaden in Leeuwarden kun nen onder de huidige weersomstandigheden problemen geven. Men kan stellen dat het fietspad en de rand tussen fietspad en autoweg sneeuwvrij moeten blijven. Een en ander hangt af van de hoeveelheid sneeuw die er valt. Wij zeggen in het Fries: "as it net mear docht dan krokje", dan hoeft er niets aan de fietspaden te worden gedaan. Ik ben evenwel bereid het sneeuwvrij maken van de fietspaden nog eens op te nemen met de betreffende dienst. Toegegeven moet worden dat onder deze weersomstandig heden het sneeuwvrij maken van fietspaden die een onderdeel vormen van de autoweg een probleem kan zijn. Ik zeg u toe dat ik nog eens in overleg zal treden met de betreffende dienst ten aanzien van de te volgen procedure. Mevrouw Brandenburg heeft verder nog een suggestie gedaan over een eventuele samensmelting van een aantal diensten. Ik denk dat een dergelijke samensmelting meer problemen dan voordelen oplevert. Over het voorstel van mevrouw Brandenburg ben ik dan ook niet enthousiast. De heer Heere heeft in zijn betoog gevraagd naar de verplaatsing van de Dienst Reiniging en Brandweer en gevraagd wanneer de raad hierover eens iets verneemt. De raad is akkoord gegaan met de aankoop van de panden van Mohrmann„ Nadien moest er een plan voor nieuwbouw van de vestiging van Mohrmann worden gemaakt. Ik verwacht op korte termijn een voorstel in de raad betreffende verkoop of uitgi te in erfpacht van grond aan de heer Mohrmann ten behoeve van bouw van het nieuwe pand. De Dienst Reiniging en Brandweer is inmiddels bezig met het ontwerpen van een verbouwingsplan van het aangekochte pand. Ook het krediet dienaangaande moet door de raad gevoteerd worden. Op dat mo ment heeft de raad alle gelegenheid om het voor of tegen uit te spreken over of nuances aan te brengen in het plan dat het college de raad voorlegt.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1981 | | pagina 25