16 onder meer het navolgende omtrent gezondheidscentra: "Het is toch eigenlijk te gek dat in een periode, waarin gezocht wordt naar versobering en schaalverkleining in de gezondheidszorg, door de overheid gesteund dure complexen worden gebouwd, die een schaalvergroting zonder weerga inhouden." Het is bijna treurig om nog eens de aandacht te moeten vestigen op de dagelijkse verkeerschaos op het Zuiderplein en omgeving. Hoewel voor de spoorwegovergang een gedeeltelijke noodoplossing zal worden gerealiseerd, zal de slechte verkeersafwikkeling in het stationskwartier blijven bestaan. Nog steeds is het voor ons onbegrijpelijk dat een deel van de raad een doorbraak vanaf het Zuiderplein naar de Van Swietenstraat blokkeert. (De heer Van der Wal: Een deel van de raad?) Hopelijk zal een vol gende raad hierin wat meer realistisch durven te zijn. Grote problemen blijven wij voorzien als de aansluiting van de zuidtangent zo vlak bij de Van Ha- rinxmabrug blijft. In het allereerste stadium van de besprekingen hierover hebben wij reeds voorgesteld de aansluiting zuidelijker te zoeken. Nu op dit ogenblik al is gebleken dat de aansluiting niet volgens de eerste plannen gerealiseerd wordt en naar veel duurdere oplossingen gekoerst wordt, zou het ons in ziens van gezond verstand getuigen als er een herbezinning kan plaatsvinden omtrent de plaats van aan sluiting. Hierbij zou ook de in Goutum zo gevreesde afsluiting door verlenging van de zuidtangent nog eens heroverwogen kunnen worden. Wij hebben het gevoel dat, als wij over onze gemeente spreken, er meestal aan de stad Leeuwarden wordt gedacht. Zonder aan de belangrijkheid van de stad af te willen doen, moeten wij ons realiseren dat onze gemeente toch ook een aantal dorpen omvat. Dorpen waarvan iedereen vindt dat ze levensvat baar moeten blijven. Een van de zaken die deze levensvatbaarheid versterkt is de bereikbaarheid. Goed openbaar vervoer naar de dorpen bevordert die bereikbaarheid. Nog steeds is het moeilijk, vooral in de avonduren, deze dorpen met openbaar vervoer te bereiken of te verlaten. Het is ons bekend dat rijksre gelingen beperkingen opleggen ten aanzien van het streekvervoer. Toch willen wij voorstellen in sa menwerking met de dorpsbewoners te onderzoeken of er niet mogelijkheden geschapen kunnen worden tot verbetering in de geschetste situatie in het kader van het stadsvervoer. Omtrent de stadsverwarming zijn wij deze keer niet veel wijzer geworden. Een aantal financiële aspecten in deze geven toch wel voeding aan onze gedachte dat het hier voor de gemeente een riskante zaak is. Zo nu en dan komt er iets aan het daglicht. Eerst vernamen wij iets van een zogenaamde start subsidie aan het ABP. Ik heb daar uitvoerig met u over gediscussieerd. Nu weer moeten wij vernemen dat de aan te sluiten stadsverwarmingsboiler eigenlijk 19,per maand moet kosten. U stelt echter de huurprijs op 10,-- per maand. De 50% verschil moet door de gemeenschap worden opgebracht, omdat stadsverwarming de bewoners niet meer mag kosten dan eigen verwarmingsvoorzieningen. Met het laatste zijn wij het wel eens. Wij vrezen dat er meer van die versluierde zaken zijn. Wij willen daarom van u uitvoerig weten hoe de financiële kant van de zaak er voor staat. De heer Heere heeft daar ook al op gewezen. Ik betreur het dat u er niet meer over heeft gezegd dan dat er een onderzoek gaande is naar de beheers- en organisatievorm. Dat was gewoon een open deur intrappen, want een en ander hebben wij hier zelf beslist. Op het gebied van onderwijs bent u er bij de prognose voor het aantal leerlingen voor de jaren ne gentig vanuit gegaan dat er een toename van de bevolking zal zijn door de extra migratie naar de stad als gevolg van de geplande woningbouw. Die gedachte is nu echter reeds ondergraven. Wij vinden dat de situatie welke er nu is vraagt om bijstelling, immers: 1de inwoners van Camminghaburen zijn meer dan waarop was gerekend uit de stad afkomstig; 2. de stagnatie op de woningmarkt zal onvermijdelijk een lagere stijging van het aantal inwoners tot gevolg hebben. De verhuizing van de DSO naar het Amicitia-gebouw droeg, juist ten gevolge van de financiële as pecten in deze, niet mijn goedkeuring. Daarentegen heeft de verhuizing van de Dienst Reiniging naar het aangekochte pand van de firma Mohrmann wel onze instemming, omdat daar ook andere factoren een rol spelen. Wij dringen er op aan dat er geen dure inrichting van het gebouw komt, maar dat gebruik wordt gemaakt van de aanwezige structuur. Als het bedrijfsleven daar kon werken, kunnen onze dien sten dat ook. Het verder inrichten van de schuilkelder, annex parkeergarage, zou een logisch gevolg geweest zijn van een reeds eerder aangenomen beslissing. Wij betreuren de veranderde gang van zaken. Wij vinden het onjuist dat zoiets kon gebeuren. Een kleine groep tegenstanders heeft nu het gebruik van de kelder voor anderen onmogelijk gemaakt. Bovendien heb ik in deze raad wel eens andere kritiek ge hoord, als bijvoorbeeld een minister van Onderwijs werd verweten - overigens ten onrechte - dat hij een uitgestippeld beleid niet zou willen voortzetten. Wat mij nog meer verwonderde was dat twee leden van het college deze vervolgbeslissing plotseling niet meer steunden, zonder dat dit in het desbetreffen de raadsstuk werd aangegeven. Moet ik daaruit de conclusie trekken dat de zaak in het college niet voldoende was doorgesproken? Of was een actie van groeperingen buiten deze raad en bestuurlijk niet de verantwoordelijkheid dragende de oorzaak van dit zig-zag beleid? Wij zijn bijzonder verontrust dat de reeds aangelegde schuilkelder nu, door het ontbreken van de inrichting, niet goed bruikbaar is ge worden in geval van rampen. Wij dringen toch op verdere maatregelen in deze zaak aan. Niet alle fracties hebben een vertegenwoordiging van meer dan één persoon in bepaalde commis sies. Dit geeft bij ziekte of redenen van andere aard problemen. Wij stellen u voor dat hierin toch wordt voorzien, bijvoorbeeld door het benoemen van plaatsvervangende leden. Wij hebben begrepen dat binnenkort in de raad het beleidsplan "automatisering" aan de orde zal worden gesteld. Nu heeft u in het collegeprogram destijds gesteld dat automatisering niet de verminde ring van het aantal arbeidsplaatsen ten doel mag hebben. Het is maar de vraag of u deze stelling voort kunt zetten. Als automatisering duidelijk leidt tot grote kostenbesparing, dan zal het oorspronkelijke uitgangspunt toch moeten worden onderworpen aan een herbezinning, anders worden wij immers blijvend geconfronteerd met te hoge uitgaven. De terughoudendheid, die u op het gebied van de public relations wilt concretiseren door halvering van het oorspronkelijke budget, is kortzichtig en getuigt niet van een zakelijke inslag. De commissie hierbij is niet tot het gestelde doel geraakt. Het falen is een gevolg van het feit dat een deel van die commissie steeds op twee uitgangspunten heeft aangestuurd, namelijk: a. informatie aan de huidige inwoner (men zag dit als een vorm van welzijn) en b. informatie aan toekomstige, lees potentiële, bedrijven, inrichtingen en inwoners. Deze laatste vorm van informatie had naar mijn gevoel centraal moeten staan, want nog al te vaak moe ten op dit terrein inlichtingen verkregen worden via verschillende kanalen. Juist het bureau Public Re lations moet zoiets in een totaal pakket regelen. Dan heeft deze vorm van informatie een wervend ka rakter. Op het gebied van welzijnswerk moet het toch eindelijk mogelijk zijn een goede subsidie-verorde ning te presenteren. Hierin moeten de rechten en, niet in de laatste plaats, de plichten staan. Met zo'n verordening zou je ook het pa ra-commercial isme beter kunnen bestrijden. Daarnaast menen wij dat u zorgvuldig en tijdig moet zijn in het controleren van de begrotingen en de rekeningen van de gesubsidi eerde instellingen. Door mijn partijgenote, mevrouw Waalkens, zal straks een aantal zaken betreffende Hippo aan de orde worden gesteld. Met bijzondere waardering hebben wij uw uitspraak bij de desbetreffende afdelingsvergadering ver nomen, waarbij u de NATO vliegbasis bij Leeuwarden als een gegeven beschouwt. Deze uitspraak zal een verdere discussie in de raad overbodig maken. Het wordt de laatste tijd meer en meer de gewoonte zaken op het terrein van de landspolitiek in de gemeenteraad aan de orde te stellen. Als dat naar onze gevoelens niet juist is, bedoelen wij niet dat die zaken ons niet raken, integendeel. Als men dit echter toelaat, betekent het in de eerste plaats een uitholling van de gemeentewet. Doch wat erger is, wij komen hierdoor niet meer of moeilijker toe aan het werk dat ons is opgedragen, namelijk het besturen van de gemeente. Bij het besturen van de ge meente hebben wij in de eerste plaats de taak de belangen en gevoelens van onze inwoners op gemeen telijk gebied zo goed mogelijk te behartigen. Een zaak die vele burgers vandaag de dag beroert, is het feit dat velen vinden dat de zorg van de overheid over de veiligheid in de stad tekortschiet, of dat nu op het gebied van de verkeersveiligheid, of de bescherming van have en zelfs leven is. Vernielingen van particuliere eigendommen en gemeente-eigendommen zijn aan de orde van de dag. De lijst van in de krant vermelde vernielde bomen en aanplantingen geeft steeds weer ergernis. Wij vinden dat de poli tie strenger moet kunnen optreden tegen die elementen, die de veiligheid van ons mensen bedreigt, hoe groot of hoe klein die bedreiging ook mag zijn. Er zullen meer mogelijkheden geschapen moeten worden op het gebied van patrouilleren. Duidelijke aanwezigheid van de politie is een vereiste. De 24-uurbe- zetting van de politiepost in de binnenstad, is een punt waarover wij het steeds weer hebben. Verwijten mogen echter niet in de eerste plaats in de richting van de politie gericht worden, omdat reeds lang be kend is dat de mankracht van het apparaat niet toereikend is. Nu wilt u dat gedeeltelijk bestrijden door vermindering in aanschaf van de vereiste apparatuur. Tegelijkertijd stelt u dat juist dit zijn negatieve invloed zal hebben op het werk en de uitvoering van het politieapparaat. Dus, vermoedelijk nog minder patrouillegang, nog minder ingrijpen waar nodig. Wij zijn het met deze gang van zaken niet eens. Wij zullen het toejuichen als in de herwaarderingsoperatie middelen gevonden zullen worden om de politie, beter dan nu, in staat te stellen zijn taak voor ons allen te verrichten. Als ons de keuze wordt gesteld tussen middelen voor de politie of middelen voor een ander doel, dan zullen wij in principe kiezen voor middelen voor het eerste. Immers, een gevoel van veiligheid voor ieder is de beste vorm van welzijn. Bij de behandeling van het beleidsplan voor de gemeentepolitie hebben wij onze waardering voor de po litie niet onder stoelen of banken gestoken. Niet minder waardering hebben wij voor de andere ambte naren van het gemeentelijk apparaat. Wij raadsleden praten over de tekorten, de ambtenaren moeten bier helaas mee werken. Daarom onze dank voor hun inzet.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1981 | | pagina 9