Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 11 januari 1982. RAADSVERGADERING van maandag, 11 januari 1982. Aanwezig 34 leden. PvdA :de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, H.J. de Haan-Laagland, H.A. Munsterman-Schotsman, C.J.M. Otsen, G. Visscher-Bouwer, G. VolIerna-Doevendans en T. Wielinga-Graansma en de heren G. Buising, ir. C.G.H. Geerts (weth.), J.F. Janssen, J. Knol, H. Meijerhof, A. Pronk, J. Schagen en G. de Vries (weth.). CDA de dames A. Willemsma-de Jong en J. E. M.T. Zondag-Demes en de heren BBilker, T.A. Boe lens, D.E. Heere, H. Jansma, C. de Jong, W. Miedema (weth.), mr. H.S. Pruiksma (tot 20.15 uur), ir. C.L. Rijpma (weth.), N. Sterk, P.J. Sijbesma en L. Visser. VVD de dames M.A. van Dijk-van Terwisga en M.A.D. Waalkens en de heer J.R. Bijkersma (tot 20.20 uur). PAL mevrouw J. van der Werf en de heer P.D. van der Wal. D'66 mevrouw J. de Jong. Afwezig: de heren J. de Beer (WD), J. ten Brug (weth.) en H. ten Hoeve (beiden PvdA). Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Wel- zijnsaangelegenheden, H. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. L.P.A. van Kats, loco-secretaris, mr. J. Knottnerus, hoofd van de afdeling Onderwijs, en drs. H. Sikkema, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie. Te behandelen: punt omschrijving bijlage blz. 1. Vaststellen van de notulen van de vergadering van de raad van 12 oktober 1981 en van de vergadering van afdeling I van de raad, gehouden op 10 no vember 1981g 2. Mededelingen. g 3. Motie van de PvdA met betrekking tot vaststellen Sociaal-cultureel plan 1982-1985, waarover op 15 december 1981 de stemmen staakten (onder deel a.). n 4. Aankoop diverse percelen18 11 5. Verkoop erfpachtsgrond. 16 11 6. Verkoop van een drietal ten oosten van de Verlengde Schrans gelegen per ceeltjes grond. io 11 7. Verkoop van een in het bestemmingsplan Industriegebied De Zwette gelegen perceel grond aan K. en G. Postma BV, gevestigd te Leeuwarden. 8 11

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1982 | | pagina 1