16 1 Bouwer: Zijn die kosten dan voor rekening van de betreffende gemeente?) Vanaf de gemeentelijke stortplaats tot de plaats van verwerking zijn de kosten voor rekening van de provincie. (Mevrouw Vis— scher—Bouwer: De kosten van vervoer naar de gemeentelijke opslagplaats zijn dus voor rekening van de gemeenten zelf?) Ja, mevrouw Visscher. De Voorzitter: Ik constateer dat mevrouw Visscher en de heer Miedema elkaar goed begrijpen! (Gelach) Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. Punt 25 (bijlage nr. 24). De Voorzitter: Dit punt luidt: Glasinzameling. Dit onderwerp is voor vanavond van de agenda af gevoerd, omdat er enkele zeer recente aspecten zijn waarvan het van belang is dat de raad deze weet. Het punt over de glasinzameling komt over drie weken in de raad terug. Punt 26 (bijlage nr. 9). De Voorzitter: Dit punt luidt: Wijzigen salarissen gemeentesecretarissen Friesland per 1 januari en 1 juli 1981 en vaststellen Bezoldigingsbesluit secretarissen Friesland 1981. In de raadsbrief is een foutje geslopen. In de eerste alinea staat: "Voor de secretarissen van gemeenten met 60.001-80.000 inwoners houden de nieuwe normen een schaalverhoging in van één periodiek." Deze zin moet luiden: "Voor de secretarissen van gemeenten met 80.001-100.000 inwoners houden de nieuwe normen een schaalverho ging in van één periodiek." Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het mondeling door de voorzitter gewijzigde voorstel van b. en w. Punten 27 t.e.m. 30 (bijlagen nrs. 21, 4, 13 en 1). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig de voorstellen van b. en w. Punt 31 (bijlage nr. 30). De Voorzitter: Aan de orde is: Wijziging van de gemeentebegroting en van de begrotingen van het Woningbedrijf, de Dienst voor Reiniging en Brandweer, de Dienst Stadsontwikkeling en de Dienst voor Sport en Recreatie voor het dienstjaar 1982. In verband met het afvoeren van punt 24 "Glasinzameling" van de agenda, kan de wijziging van de begroting van de Dienst voor Reiniging en Brandweer komen te vervallen. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. Punt 32a (bijlage nr. 7). Benoemen van een lid van de Bestuurscommissie voor de Akademie voor beeldend kunstonderwijs Vrede man de Vries. Voordracht van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland: de heer mr. A.Y. Wieberdink te Leeuwarden. Benoemd wordt de voorgedragene met algemene stemmen. Punt 32b (bijlage nr. 29). Benoemen van een plaatsvervangend lid van het Overlegorgaan geluidshinder vliegbasis Leeuwarden. Aanbeveling van burgemeester en wethouders: de heer ir. C.L. Rijpma te Leeuwarden. Benoemd wordt de aanbevolene met algemene stemmen. De heren Buising en Sijbesma vormden met de voorzitter het stembureau. De Voorzitter sluit, om 20.50 uur, de vergadering. Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 1 februari 1982. RAADSVERGADERING van maandag, 1 februari 1982. Aanwezig 36 leden. PvdA de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, H.J. de Haan-Laagland, H.A. Munsterman-Schotsman, C.J.M. Otsen, G. Vollema-Doevendans en T. Wielinga-Graansma en de heren J. ten Brug (weth.), G. Buising, ir. C.G.H. Geerts (weth.), H. ten Hoeve, J.F. Janssen, J. Knol, H. Meijerhof, A. Pronk, J. Schagen en G. de Vries (weth.). CDA de dames A. Willemsma-de Jong en J.E.M.T. Zondag-Demes (vanaf 19.50 uur) en de heren B. Bilker, T.A. Boelens, D.E. Heere, H. Jansma, C. de Jong, W. Miedema (weth.), mr. H.S. Pruiksma, ir. C.L. Rijpma (weth.), N. Sterk, P.J. Sijbesma en L. Visser. VVD de dames M.A. van Dijk-van Terwisga en M.A.D. Waalkens en de heren J. de Beer en J.R. Bijkersma. PAL mevrouw J. van der Werf en de heer P. D. van der Wal D'66 mevrouw J. de Jong. Afwezig: mevrouw G. Visscher-Bouwer (PvdA). Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren H. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volks huisvesting, mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, ir. J. van Rooijen, directeur van de Dienst Reiniging en Brandweer, en drs. H. Sikkema, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie. Te behandelen: punt omschrijving bijlage blz. 1. Vaststellen van de notulen van de vergadering van de raad van 2 november 1981 en van de vergadering van afdeling II van de raad, gehouden op 12 november 1981. 2 2. Mededelingen. 2 3. Aankoop diverse percelen. 37 7 4. Verkoop erfpachtsgrond. 32 7 5. Verkoop erfpachtsgrond en aangrenzende perceelsgedeelten, alsmede uitgif te in erfpacht van perceelsgedeelten in Blok Zwart van het rehabilitatiege- bied Oldegalile'én. 31 7 6. Verkoop van een ten noorden van de Bothastraat gelegen perceeltje grond. 36 7 7. Voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de ruimtelijke ordening voor het perceel Wagnerstraat 7, enkele percelen grond aan het Hoekster- pad, het Hoeksterkerkhof en de Wijdesteeg te Leeuwarden, alsmede voor het plangebied Bagijnestraat. 41 7

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1982 | | pagina 1