7 De Voorzitter: Voor ik het woord geef aan mevrouw Brandenburg wil ik de raad in overweging ge ven, gelet op de discussie, nu niet verder op het voorstel door te praten. Gelet op de nieuwe gegevens die wethouder Miedema op tafel heeft gelegd en gelet op de discussie van vanavond, kan de glasinza meling binnenkort beter opnieuw worden besproken in de betreffende commissie en in b. en w. Uit deze besprekingen kan het volgende voortvloeien: bf de glasinzameling komt bij de herwaardering aan de or de bf wij komen op een eerder tijdstip bij de raad terug met een aangepast voorstel waarin de nieuwe gegevens zijn verwerkt. Wij krijgen nu een discussie waarvan ik bang ben dat niemand weet waarover wij straks moeten beslissen. Kan de raad met mijn voorstel instemmen? Mevrouw Brandenburg—Sjoerdsma: Door de heer Meijerhof is ook over de herwaardering gesproken. Hij heeft gezegd dat er in de raadsbrief twee voorstellen zijn verwerkt. In het voorstel gaat het ook om een bezuiniging van arbeidsplaatsen en om een bezuiniging bij het ophalen van het grof vuil. Dit deel van het voorstel willen wij bij de herwaardering aan de orde stellen. Een en ander willen wij daarom los zien van de glasinzameling. Daar heeft de heer Meijerhof ook voor gepleit. Het glasinzamelen hoeft naar ons idee niet te wachten op de herwaardering. Dat kan eerder. Glasinzameling moet los van de herwaardering worden behandeld. Ook de berekeningen zoals die in de raadsbrief worden gedaan, bren gen dienaangaande verwarring. De Voorzitter: Dat heb ik ook begrepen, mevrouw Brandenburg. Daarom heb ik ook gezegd dat de glasinzameling, gelet op de gegevens die wethouder Miedema op tafel heeft gelegd en gelet op de dis cussie van vanavond, opnieuw in de betreffende commissie en in b. en w. onder ogen zal worden ge zien. Na deze besprekingen komen wij op de glasinzameling terug bij de herwaardering of op een eer der tijdstip en dan met een aangepast voorstel waarin de nieuwe gegevens zijn verwerkt. Ik zou hierop nu niet verder willen ingaan, want dan krijgen wij een verwarrende discussie. Kan de raad met deze handelwijze instemmen? De heer Heere: Mag ik nog even een opmerking maken, mijnheer de voorzitter? De portee van de opmerking van de heer Visser is natuurlijk wel geweest dat wij nadrukkelijk kiezen voor het model her overweging/herwaarderingsoperatie. Als u nog een keer met een voorstel over de glasinzameling komt, maar dan in een heel andere vorm, dan komt dat natuurlijk niet voldoende tegemoet aan de opmerkingen die de heer Visser heeft gemaakt. De Voorzitter: Ik wil liever geen enkele uitspraak doen; dat lijkt mij nu gevaarlijk. Ik wil graag dat de glasinzameling wordt bekeken in de betreffende commissie en in b. en w. Daar kunnen drie din gen uit voortvloeien: bf wij komen alleen bij de herwaardering op de glasinzameling terug, bf wij ko men op een eerder tijdstip met een concreet voorstel bf wij ontkoppelen de zaak zoals mevrouw Bran denburg zojuist heeft gezegd. Wij moeten nu niet discussiëren over deze drie mogelijkheden. Die zullen wij in de betreffende commissie en in b. en w. onder ogen zien. De motie van de heer Meijerhof wordt daarom aangehouden. Kan de raad met mijn voorstel instemmen? De Raad stemt hiermee in. Punt 21 (bijlage nr. 33). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. Punt 22 (bijlage nr. 50). De Voorzitter: Dit punt luidt: Wijzigen van de gemeentebegroting en van de begrotingen van het Woningbedrijf, de Dienst voor Reiniging en Brandweer en de Dienst Stadsontwikkeling voor het dienst jaar 1982. Het voorstel voor de wijziging van de begroting van de Dienst voor Reiniging en Brandweer op pa gina twee van de raadsbrief kan worden geschrapt in verband met de discussie die wij zojuist over de glasinzameling hebben gehad. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. Punt 23 (bijlage nr. 35). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. De Voorzitter sluit, om 20.50 uur, de vergadering. Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 22 februari 1982. RAADSVERGADERING van maandag, 22 februari 1982. Aanwezig 34 leden. PvdA: de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, H.J. de Haan-Laagland, H.A. Munsterman-Schotsman, G. Visscher-Bouwer, G. Vollema-Doevendans (vanaf 20.00 uur) en T. Wielinga-Graansma en de heren J. ten Brug (weth.), ir. C.G.H. Geerts (weth.), H. ten Hoeve, J.F. Janssen, J. Knol, H. Meijerhof, A. Pronk en J. Schagen. CDA de dames A. Willemsma-de Jong en J.E.M.T. Zondag-Demes en de heren B. Bilker, T.A. Boe lens, D.E. Heere, H. Jansma, C. de Jong, W. Miedema (weth.), mr. H.S. Pruiksma, ir. C.L. Rijpma (weth.), N. Sterk, P.J. Sijbesma en L. Visser. VVD de dames M.A. van Dijk-van Terwisga en M.A.D. Waalkens en de heren J. de Beer en J.R. Bijkersma. PAL mevrouw J. van der Werf en de heer P. D. van der Wal D'66 mevrouw J. de Jong. Afwezig: mevrouw C.J.M. Otsen en de heren G. Buising en G. de Vries (weth.) (allen PvdA). Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Wel- zijnsaangelegenheden, H. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (tot de tweede pauze), mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Alge mene Zaken, mr. L.P.A. van Kats, loco-secretaris, mr. H.A. Lassche, plv. hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (tot de tweede pauze), en drs. H. Sikkema, hoofd van de af deling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie. Te behandelen: Punt omschrijving bijlage blz. 1. Vaststellen van de notulen van de vergadering van afdeling III van de raad, gehouden op 17 november 1981. 3 2. Mededelingen. 3 3. Aankoop diverse percelen. 68 6 4. Verkoop erfpachtsgrond. 61 6 5. Verkoop in openbare veiling van het perceel met opstal Huizum-Dorp 93. 51 6. Verkoop van een viertal in het bestemmingspiangebied Landbuurt liggende perceeltjes grond. 66 7. Verkoop van een in het bestemmingsplangebied Hemrik gelegen perceel in dustrieterrein aan Tamminga BV, te Leeuwarden. 52 8. Grondtransacties met de Coöperatieve Condensfabriek Friesland w.a., te Leeuwarden

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1982 | | pagina 1