40 1 Voordracht van burgemeester en wethouders: 3. vacature de heer W. Braaksma: de heer W. Braaksma te Leeuwarden. Benoemd worden mevrouw Holleman en de heren Ter Horst en Braaksma met 31 stemmen (3 stemmen blanco). Punt 37f (bijlage nr. 85). Benoemen van een lid en plaatsvervangend lid van het bestuur van de Stichting Friese Werkverban den Sociale Werkvoorziening. Aanbeveling van burgemeester en wethouders: Lid: de heer G. de Vries te Leeuwarden. Plaatsvervangend lid: de heer G.J.P. van den Berg te Leeuwarden. Benoemd worden de aanbevolenen met 31 stemmen (3 stemmen blanco). Punt37g (bijlage nr. 91). Benoemen van een lid van de Commissie voor het Woningbedrijf Aanbeveling van burgemeester en wethouders: de heer G. Jensma te Leeuwarden. Benoemd wordt de aanbevolene met 29 stemmen (5 stemmen blanco). Punt 37h (bijlage nr. 92). Benoemen van een lid van de Raad voor Bejaardenaangelegenheden. Voordracht van de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Leeuwarden-Huizum: de heer J. Wesseling te Leeuwarden. Benoemd wordt de voorgedragene met 29 stemmen (5 stemmen blanco). De heren Boelens en Knol vormden met de voorzitter het stembureau. De Voorzitter sluit, om 24.05 uur, de vergadering. Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 15 maart 1982. RAADSVERGADERING van maandag, 15 maart 1982. Aanwezig 36 leden. PvdA de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, H.J. de Haan-Laagland, H.A. Munsterman-Schotsman, C.J.M. Otsen, G. Visscher-Bouwer, G. Vollema-Doevendans en T. Wielinga-Graansma en de heren J. ten Brug (weth.), G. Buising, ir. C.G.H. Geerts (weth.), H. ten Hoeve, J.F. Janssen, J. Knol, H. Meijerhof, A. Pronk, J. Schagen en G. de Vries (weth.). CDA de dames A. Willemsma-de Jong en J.E.M.T. Zondag-Demes en de heren B. Bilker, T.A. Boelens, D.E. Heere, H. Jansma, C. de Jong, W. Miedema (weth.), mr. H.S. Pruiksma, ir. C.L. Rijpma (weth.), N. Sterk, P.J. Sijbesma en L. Visser. VVD mevrouw M.A.D. Waalkens en de heren J. de Beer en J.R. Bijkersma. PAL mevrouw J. van der Werf en de heer P. D. van der Wal D'66 mevrouw J. de Jong. Afwezig: mevrouw M.A. van Dijk-van Terwisga (VVD). Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren A.L. Bennen, ambtenaar van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (tot de pauze), G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Wel- zijnsaangelegenheden (tot de pauze), mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. L.P.A. van Kats, loco-secretaris, mr. J. Knottnerus, hoofd van de afdeling Onderwijs, mr. C.O. Rommerts, voorzitter van de Commissie van advies inzake beroepschrif ten ingevolge de Bouwverordening (tot 19.45 uur), en drs. H. Sikkema, hoofd van de afdeling Econo mische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie. Te behandelen: punt omschrijving bijlage blz. 1 Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van de raad van 23 en 24 november 19813 2. Mededelingen. 3 3. Advies van de Commissie van advies inzake beroepschriften ingevolge de Bouwverordening met betrekking tot het beroep schrift van de heer R. Hottinga te Leeuwarden. 116 5 4. Verdaging van de beslissing op het bezwaarschrift van de heer G. Kempenaar c.s.Goudsbloemstraat 36. 124 5 5. Aankoop diverse percelen. 111 5 6. Terugkoop van een tweetal in het bestemmingsplangebied Hemrik gelegen percelen industrieterrein. 97 5 7. Verkoop erfpachtsgrond. 113 5

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1982 | | pagina 1