Vï'; 26 destijds niet in de cijfers is verwerkt. Wij zitten nu met de gebakken peren, hetgeen na 1984 zeker het geval zal zijn. De wethouder zegt dat de economie terugloopt en dat in de praktijk het autogebruik ook wat is ge zakt. Ik wil de wethouder er aan herinneren dat het, afgezien van de economie, altijd de bedoeling van de totale raad is geweest het autogebruik in de binnenstad te laten afnemen. Een en ander is namel jk een van de twee hoofduitgangspunten van het verkeersstructuurplanvermindering van het gebruik van de auto naar de binnenstad en bevordering van de fiets. Ik kan ook voor hetzelfde zeggen dat dat beleid geslaagd is. Het langzaam verkeer is bevorderd en het autogebruik is gedaald. Men had een en ander kunnen c.q. moeten incalculeren, hetgeen niet is gebeurd. Ik vind de verklaring die wethouder Miedemc voor deze financiële ramp op termijn heeft gegeven totaal onvoldoende. Ik blijf de dekking onvoldoende vinden. Om die reden zullen wij dan ook tegen de strekking van de raadsbrief stemmen. De Voorzitter: Ik stel voor de discussie te sluiten. Stemt de raad er mee in dat het benodigde krediet bij eindwijziging van de gemeentebegroting voor 1980 wordt geraamd? Het overige in de raadsbrief ge stelde wordt voorgesteld voor kennisgeving aan te nemen. (De heer Van der Wal: Wij zijn tegen.) U bent tegen de strekking van deze voorstellen, mijnheer Van der Wal? (De heer Van der Wal: Ja, beide leden van de PAL-fractie.) Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig de voorstellen van b. en w. met aantekening dat de PAL- fractie wenst te worden geacht tegen de strekking er van te hebben gestemd. Punt 24 (bijlage nr. 199). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. Punt 25 (bijlage nr. 174). Voordracht voor de benoeming van een lid in het bestuur van de Stichting Greunshiem. Aanbeveling van burgemeester en wethouders: mevrouw A. Willemsma-de Jong te Leeuwarden. Met 33 stemmen (2 stemmen blanco) wordt besloten tot de aanbevolen voordracht. De heren Boelens en Meijerhof vormden met de voorzitter het stembureau. De Voorzitter sluit, om 22.35 uur, de vergadering. Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 7 juni 1982. RAADSVERGADERING van maandag, 7 juni 1982. Aanwezig 34 leden. PvdA: de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, H.J. de Haan-Laagland, H.A. Munsterman-Schotsman, C.J.M. Otsen, G. Visscher-Bouwer, G. Vollema-Doevendans en T. Wielinga-Graansma en de heren J. ten Brug (weth.) (vanaf 19.45 uur), G. Buising, ir. C.G.H. Geerts (weth.), J.F. Janssen, H. Meijerhof (vanaf 2015 uur)A. Pronk, J. SchagenenG. de Vries (weth.) CDA de dames A. Willemsma-de Jong en J.E.M.T. Zondag-Demes en de heren B. Bilker, T.A. Boelens, D.E. Heere, H. Jansma, C. de Jong, W. Miedema (weth.), mr. H.S. Pruiksma (vanaf 19.45 uur tot 23.40 uur en vanaf 23.45 uur), ir. C.L. Rijpma (weth.), N. Sterk, P. J. Sijbesma en L. Visser. VVD mevrouw M.A. van Dijk-van Terwisga en de heren J. de Beer en J.R. Bijkersma. PAL mevrouw J. van der Werf en de heer P. D. van der Wal. D'66 mevrouw J. de Jong. Afwezig: mevrouw M.A.D. Waalkens (VVD) en de heren H. ten Hoeve en J. Knol (beiden PvdA). Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Welzijns- aangelegenheden, H. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, ir. J. van den Kerkhoff, directeur Ingenieursbureau Oranjewoud BV (tot de eerste pauze), mr. J.J. Keuning, voorzitter van de Raadsadviescommissie voor de beroep- en bezwaarschriften (tot 19.35 uur), mr. H.A. Lassche, ad junct-secretaris, drs. A.J. Mewe, plv. hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Welzijnsaangelegenheden (vanaf de eerste pauze), en drs. H. Sikkema, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie. Te behandelen: punt 1. 2. 3. 3a. 4. 5. omschrijving .ÖV,V BH I Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van de raad van 11 januari 1982 en 1 februari 1982. Mededelingen. Advies inzake de beslissing op het bezwaarschrift van de heer G. Kempe naar. Aankoop van het perceel met opstallen, plaatselijk bekend Achter de Hoven 18. Verkoop erfpachtsgrond. Verkoop van een ten noorden van de Schrans liggend perceeltje grond bene vens aandelen in de eigendom van een aldaar liggende steeg. Verkoop van een tweetal ten noorden van de weg Zwenkgras gelegen per ceeltjes grond. bijlage blz. 4 4 219 4 236 208 202 225 4 4

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1982 | | pagina 1