24 Al verschilden onze meningen ook zeer steeds was na afloop de vriendelijkheid er weer Leeuwarden, daar staan wij tenslotte allen voor en hopelijk gaat u allen daarmee door. Dank voor alles in de afgelopen tijd het ga u goed, het zij gezeid. (Applaus) De Voorzitter: Wethouder Rijpma en wethouder Ten Brug willen ook nog graag wat zeggen. Ik geef wethouder Rijpma graag als eerste het woord. De heer Rijpma (weth.): Het zullen maar een paar woorden zijn, er is al genoeg gezegd in deze raad waaraan ook ik mijn deel heb gehad. Ik ben erg erkentelijk voor de woorden die gesproken zijn. Het is een goede tijd geweest, zowel het raadslidmaatschap als het wethouderschap. Het heeft mij veel voldoening gegeven om dit werk te mogen doen. Wanneer er eens momenten waren waarin het niet alle maal zo gemakkelijk te verteren was, dan was er gelukkig een college dat bereid was ook wat morele ondersteuning te geven. Het is zelfs een keer gebeurd dat de voorzitter van de raad 's nachts om half één nog bij mij thuis kwam om enige troostwoorden tot mij te spreken. Dat hebben wij toen samen ge daan met een drankje in de hand en op die manier ben ik de moeilijkheden weer te boven gekomen. Het bord is weer een symbool van de ongelijkheid die in de wereld heerst; de een krijgt een boek en de an der een bord. Een en ander is niet in overeenstemming met de uitgangspunten die velen in deze samen leving menen te moeten hanteren. (De heer Ten Brug (weth.): Sommigen hadden al een bord.) Aan de andere kant moet ik zeggen dat ik blij ben dat het een bord is, want voor een bord is tenminste plaats in ons huis. Het is een fantastisch mooi bord, hartelijk dank ervoor. Ik dank de raad hartelijk voor desa menwerking die er is geweest. De tegenstellingen zijn in de discussies naar voren gekomen, maar inde persoonlijke sfeer is het goed werken geweest in deze raad. U allen hartelijk dank. (Applaus) De heer Ten Brug (weth.): Mijnheer de voorzitter, ik wil beginnen met u en de raad heel hartelijk te danken voor het fraaie bord dat ik heb ontvangen. Ik kan u, net als de heer Rijpma, zeggen dat er een heel goede plaats in onze kamer voor te vinden zal zijn, het komt in ieder geval zo te hangen dat ik geregeld het Stadhuis kan zien. Ik heb de laatste dagen de raad diverse malen in gedachten toegesproken. (De heer Rijpma (weth.): 's Nachts zeker.) U moet van mij aannemen dat de ene speech nog mooier was dan de andere. Ik ben niet zo lang geleden geëindigd met een verhaal waarin ik een aantal wijsheden aan u zou doorgeven, totdat ik ontdekte dat het ook eigenwijsheden zouden kunnen zijn die men op verschillende manieren zou kunnen opvatten. Ik ben langs diverse rechtsgeleerden gegaan, ik heb oud-wethouders ten tonele gevoerd en tevens was mijn eigen ervaring in mijn speech verwerkt om u allen te zeggen hoe het zou moeten, wat er aan mankeert en hoe het beter kan gaan. Ik ben voor die eigenwijsheid niet bezweken. Ik wil u op dit moment alleen maar zeggen hoe dankbaar ik ben dat ik als geboren en getogen Leeuwar der een groot aantal jaren heb mogen deelnemen aan het bestuur van deze stad. Ik ben er met name de raad en de diverse raadsleden die ik in die jaren heb meegemaakt dankbaar voor dat zij mij in de tijd dat ik wethouder was hebben "gedoogd", tegenwoordig ook een politiek woord. Ik ben er dankbaar voor dat ik het werk zeer op mijn eigen wijze - dat kun je desnoods ook tweeledig opvatten - heb mogen doen. Nogmaals heel hartelijk dank, het was een voorrecht. Ik heb altijd met genoegen in deze raad verkeerd, dat zal u ook niet zijn ontgaan. Ik denk dat ik dat zo nu en dan wel zal missen. Ik wil u wel zeggen dat ik het voornemen heb om bij de eerste vergadering van de nieuwe raad aanwezig te zijn, maar dan op een andere plaats. Ik dank u zeer. (Applaus) De Voorzitter: Wij hebben hiermee voor velen een belangrijke streep gezet. Er rest mij alleen nog de vergadering te sluiten en dat doe ik dan bij deze. Dank u wel en tot ziens. De Voorzitter sluit, om 22.15 uur, de vergadering. Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van dinsdag, 7 september 1982. RAADSVERGADERING van dinsdag, 7 september 1982. Aanwezig 37 leden. PvdA de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, H.J. de Haan-Laagland, A. Jongedijk-Welles, G. Visscher-Bouwer, J.G. Vlietstra en T. Wielinga-Graansma en de heren P. Bron, ir. C.G.H. Geerts, H. ten Hoeve, J.F. Janssen, ir. G.A. Kessler, H. Meijerhof, J. Schagen, ir. J.A.F.A. Timmermans en Gde Vries. CDA mevrouw A. Willemsma-de Jong en de heren T.A. Boelens, D.E. Heere, H. Jansma, C. de Jong, W. Miedema, mr. H.S. Pruiksma, N. Sterk, P.J. Sijbesma en L. Visser. VVD mevrouw M.A. van Dijk-van Terwisga en de heren J. de Beer, R. Burg, J.R. Bijkersma, H. Dubbelboer en J .A. H. IJestra. PAL mevrouw J. van der V/erf en de heren J.D. Niemeijer, S.F. Siemonsma en P.D. van der Wal D'66 mevrouw J. de Jong. GPV/RPF/SGP: de heer J. Buurman. Voorzitter: deheerJ.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Welzijn, H. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. J. Knottnerus, hoofd van de afdeling Onder wijs, en mr. H.A. Lassche, adjunct-secretaris. Te behandelen: punt omschrijving bijlage blz. Beëdiging van de leden van de gemeenteraad. 3 2 Mededelingen. 3 3. Benoemen van de wethouders. 3 Benoemen van voorzitters en leden van de commissies van advies aan de raad en van leden van commissies van advies en bijstand, etc. 16 a. Commissies van advies aan de raad. 16 1 benoemen leden van de Commissie voor Bestuurlijke Aangelegenheden; 2. benoemen van de voorzitter en elf andere leden van de Commissie voor Regio-aangelegenheden; 3. benoemen van de voorzitter en tien andere leden van de Commissie voor de Ruimtelijke Ordening; 4. benoemen van de voorzitter en zes andere leden van de Commissie voor Openbare Werken; 5. benoemen voorzitter en zes andere leden van de Commissie voor de Volkshuisvesting; 6. benoemen van de voorzitter en vijf andere leden van de Commissie voor het Onderwijs;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1982 | | pagina 1