20 De Voorzitter: Alle voorgestelde leden zijn benoemd. Ik feliciteer een ieder met de benoeming en ik hoop dat men zijn uiterste best zal doen in de betreffende commissie. Wij hebben hiermee ons werk in de eerste vergadering van de nieuwe raad gedaan. LI allen bedankt voor de medewerking aan deze ver gadering. De Voorzitter sluit, om 21 .55 uur, de vergadering. Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 20 september 1982. RAADSVERGADERING van maandag, 20 september 1982. Aanwezig: 36 leden. PvdA de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, H.J. de Haan-Laagland, A. Jongedijk-W'elles, G. Visscher-Bouwer, J.G. Vlietstra en T. Wielinga-Graansma en de heren P. Bron, ir. C.G.H. Geerts (weth.), H. ten Hoeve, J.F. Janssen, ir. G.A. Kessler (weth.), H. Meijerhof, J. Schagen, ir. J.A.F.A. Timmermans en G. de Vries (weth.). CDA mevrouw A. Willemsma-de Jong en de heren T.A. Boelens, D.E. Heere (weth.), H. Jansma, C. de Jong, W. Miedema (weth.), mr. H.S. Pruiksma, P.J. Sijbesma en L. Visser. VVD mevrouw M.A. van Dijk-van Terwisga en de heren J. de Beer, R. Burg, J.R. Bijkersma, H. Dubbelboer en J.A. H. IJestra. PAL mevrouw J. van der Werf en de heren J.D. Niemeijer, S.F. Siemonsma en P.D. van der Wal D'66 mevrouw J. de Jong. GPV/RPF/SGP: de heer J. Buurman. Afwezig: de heer N. Sterk (CDA). Voorzitter: deheerJ.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren H. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volks huisvesting, mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. H.A. Lassche, adjunct-secretaris, drs. A.J. Mewe, plv. hoofd van de afdeling Welzijn, en drs. H. Sikkema, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie. Te behandelen: punt omschrijving bijlage blz. Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van de raad van 7 en 8 juni 1982. 2 Mededelingen. 2 3. Verkoop erfpachtsgrond. 358 3 Verkoop van een tweetal ten noorden van het leborchpaed te Lekkum liggen de perceeltjes grond. 348 3 5. Ontbinden huurovereenkomst met betrekking tot het perceel met opstal Simon de Vliegerstraat 15. 352 3 6. Verdagen beslissing omtrent vaststellen van het bestemmingsplan Bagijne- straat360 3 Voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de ruimtelijke ordening voor de plangebieden Cambuur, 't Vierhuis, en Aldlan-Oost VI, een perceel aan het Zenegroen en een perceel aan de Greunsweg, alsmede verlenging van het voorbereidingsbesluit voor het noordelijk gedeelte van het plange bied Van Swietenstraat. 359 3

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1982 | | pagina 1