2. 6. i Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 22 november 1982. RAADSVERGADERING van maandag, 22 november 1982. Aanwezig 35 leden. PvdA CDA de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, H.J. de Haan-Laagland, A. Jongedijk-Welles, J.G. Vlietstra en T. Wielinga-Graansma en de heren P. Bron, ir. C.G.H. Geerts (weth.), H. ten Hoeve, J.F. Janssen, ir. G.A. Kessler (weth.), H. Meijerhof, J. Schagen, ir. J.A.F.A. Timmermans en G. de Vries (weth.). mevrouw A. Willemsma-de Jong en de heren T.A. Boelens, D.E. Heere (weth.), H. Jansma, C. de Jong (vanaf 19.35 uur), W. Miedema (weth.), mr. H.S. Pruiksma (tot 20.45 uur en vanaf 20.50 uur), N. Sterk, P. J. Sijbesma en L. Visser. mevrouw M.A. van Dijk-van Terwisga en de heren J. de Beer, R. Burg, J.R. Bijkersma, H. Dubbelboer en J .A. H. IJestra. mevrouw J. van der Werf en de heren J.D. Niemeijer en S.F. Siemonsma. mevrouw J. de Jong. VVD PAL D'66 GPV/RPF/SGP: de heer J. Buurman. Afwezig: mevrouw G. Visscher-Bouwer (PvdA) en de heer P.D. van der Wal (PAL). Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Welzijn, mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. H.A. Lassche, ad junct-secretaris, en drs. H. Sikkema, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie. Te behandelen: punt 1. 3. 4. 5. omschrijving bijlage blz. Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van de raad van 1 2 en 13 juli 1982. 2 Mededelingen. 3 Verdaging van de beslissing op de beroepschriften van de Postduivenhouders- vereniging Reisduif-Eendracht Combinatie en van Accountantskantoren L. Vellinga namens J. D. Dijkstra. 434 10 Aankoop diverse percelen. 436 10 en Verkoop erfpachtsgrond. 435 11 Verkoop van een ten noorden van en aan de Tjaardastate gelegen perceeltje grond aan W. Sibma te Leeuwarden. 430 11 7. Verkoop van een in het bestemmingsplan Aldlan-oost VI gelegen perceel bouwterrein aan W. Miedema te Goutum. 432 11 Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de verbouw van de Prins Frederikkazerne tot 197 wooneenheden en een dienstencentrum voor gehan dicapten. 443 12

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1982 | | pagina 1