20 Punt 4 (vervolg) De Voorzitter: Dames en heren, ik breng thans het voorstel van b. en w. in stemming. De heer Timmermans: Ik wil toch nog een enkele opmerking maken. De argumentatie zoals die door de wethouder is aangedragen en het betoog van de voorzitter over de moeilijkheden waarin Zalen Schaaf op dit moment zit ten aanzien van de bereikbaarheid van het pand, de ruimte, de koffieschenke- rij en de garderobe, komen nauwelijks overtuigend op ons over. Wij zijn van mening dat hier een voor stel ligt dat uitsluitend terug te brengen valt naar het niveau van de opmerking dat buurmans pand in derdaad maar eenmaal te koop is. Wij hebben de indruk dat op geen enkele manier, noch kwalitatief, noch kwantitatief, noch financieel-technisch is onderbouwd wat de consequenties zijn van deze aan koop. Als inderdaad de plannen doorgaan zoals de voorzitter die heeft voorgesteld, dan betekent dat de sloop van het voorgebouw van Zalen Schaaf en de sloop van het pand Breedstraat 50. Daarna volgt dan nieuwbouw. Ik moet nog zien dat Zalen Schaaf, die financieel nauwelijks rondkomt, in staat is om een en ander voor elkaar te krijgen, nog afgezien van de jaarlijkse last van 4.000,die de aankoop van het pand met zich meebrengt. Gelet op de technische toestand van het pand Breedstraat 50 zal de ge meente het pand op korte termijn moeten opknappen, tenzij men bereid is om het te laten verkrotten. Met deze situatie hebben wij nu te maken. Ik wil ook nog een opmerking maken over het feit dat er hier toch sprake is van onttrekking van woonpanden aan de woningvoorraad in de binnenstad, hetgeen in strijd is met het structuurplan dat in 1974 door de gemeenteraad is vastgesteld, met het ontwerp-bestemmingsplan en alle bestemmingsplannen die momenteel voor de binnenstad worden voorbereid. Waar men in deze gemeente een groot voorstander is van een goed overleg met de bewoners in de binnenstad - dat overleg vindt plaats door middel van contact- en projectgroepen - is het toch wel ver bazingwekkend dat er ten aanzien van de kwestie die nu aan de orde is absoluut geen contact is geweest met de contact- en projectgroep. Onze fractie zal dan ook stemmen tegen de aankoop van het pand Breedstraat 50. De heer Niemeijer: Ik sluit mij graag bij de woorden van de heer Timmermans aan. Het gaat hier om een onvoldragen voorstel. Ondertussen blijkt dat er al een beeld is gevormd ten aanzien van het aan sluitende gebouw. In onze fractie komt duidelijk het feit naar voren dat het overleg met de contact- en projectgroep slecht is geweest in dezen. Wij willen dit voorstel afwijzen en het voorstel van de heer Timmermans steunen. De Voorzitter: Ik breng dan nu afzonderlijk het voorstel in stemming over de aankoop van het pand Breedstraat 50. Het voorstel van b. en w. betreffende de aankoop van het pand Breedstraat 50 wordt aangenomen met 20 tegen 15 stemmen. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig de overige voorstellen van b. en w. De Voorzitter sluit, om 21 .25 uur, de vergadering. Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 29 november 1982. RAADSVERGADERING van maandag, 29 november 1982. Aanwezig 36 leden. PvdA de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, H.J. de Haan-Laagland, A. Jongedijk-Welles, J.G. Vlietstra en T. Wielinga-Graansma en de heren P. Bron, ir. C.G.H. Geerts (weth.), H. ten Hoeve, J.F. Janssen, ir. G.A. Kessler (weth.), H. Meijerhof (tot de pauze), J. Schagen, ir. J.A.F.A. Timmermans en G. de Vries (weth.) CDA mevrouw A. Willemsma-de Jong en de heren T.A. Boelens, D.E. Heere (weth.), H. Jansma, C. de Jong (vanaf 20.55 uur), W. Miedema (weth.), mr. H.S. Pruiksma, N. Sterk, P.J. Sijbesma en L. Visser. mevrouw M.A. van Dijk-van Terwisga en de heren J. de Beer, R. Burg, J.R. Bijkersma, H. Dubbelboer en J .A. H. IJestra. mevrouw Jvan der Werf en de heren J.D. Niemeijer, S.F. Siemonsma en P.D. van der Wal. mevrouw J. de Jong. GPV/RPF/SGP: de heer J. Buurman. Afwezig: mevrouw G. Visscher-Bouwer (PvdA) Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Welzijn, P. de Boer, plv. hoofd van de afdeling Financiën en Belastingen, drs. A. J. Burger, ambtenaar van de afdeling Financiën en Belastingen, H. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. J. Knottne- rus, hoofd van de afdeling Onderwijs, mr. H.A. Lassche, adjunct-secretaris, en drs. H. Sikkema, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie. Te behandelen: punt omschrijving bijlage blz. II- Mededelingen. 1 2. Ontwerp-dekkingsplan 1983-1987 371 2 3- Aanvullende raadsbrief naar aanleiding van reacties commissies met betrek king tot ontwerp-dekkingsplan 1983-1987. 447 2 De Voorzitter: Dames en heren, hartelijk welkom op deze speciale en erg belangrijke raadsverga dering. Ik stel voor dat wij met onze werkzaamheden beginnen. Punt 1. Rondgezonden mededelingen. Dc Voorzitter: Aan de orde zijn de door de raad van de gemeente Hindeloopen in zijn vergadering van l november 1982 aangenomen motie inzake het behoud van het Frysk Orkest en het schrijven van het bestuur van de Buitenschool d.d. 15 oktober 1982 met betrekking tot het voorstel de gemeentelijke

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1982 | | pagina 1