55 van de Kunstuitleen, vrees ik dat er met een zekere vermindering van het takenpakket rekening moet worden gehouden De heer Geerts (weth.): Mevrouw Brandenburg heeft gezegd dat de kwaliteit van de stadsvernieu wing bij een eventuele bezuiniging op de stadsvernieuwing niet achteruit mag gaan. Ik ben het met in achtneming van wat ik in eerste instantie hierover heb gezegd met haar eens. De Voorzitter: Wij kunnen de discussie thans afsluiten. Er rest ons nog het stemmen over de moties. Wij zullen eerst de motie van de heren Bijkersma en De Beer over de prioriteit van de werkgelegen heid in stemming brengen. De heer Bijkersma heeft gevraagd in de tekst van de motie achter "tot een bedrag van 100.000,—" in te voegen "oplopend tot 500.000,— in 1987". De motie van de heren Bijkersma en De Beer wordt verworpen met 27 tegen 7 stemmen. De Voorzitter: De tweede motie van de heren Bijkersma en De Beer stelt voor bezuinigingen in de onderwijssector door te voeren ten behoeve van de instandhouding van subsidies aan het Frysk Orkesten Cambuur. De motie van de heren Bijkersma en De Beer wordt verworpen met 28 tegen 6 stemmen. De Voorzitter: Wij komen nu toe aan de motie van mevrouw Van der Werf en de heer Van der Wal over het afkeuren van het politiek-financiële rijksbeleid en de artikel 12-situatie. Ik wil nog eens dui delijk stellen dat het college deze motie deels overbodig vindt, want er staan enkele aanzetten ir die reeds door ons worden uitgevoerd zoals ik heb gezegd, en deels wil ontraden. Mevrouw De Jong: Ik stem voor deel a. van de motie. De motie van mevrouw Van der Werf en de heer Van der Wal wordt verworpen met 30 tegen 4 stam men, zij het dat mevrouw De Jong de motie alleen verwerpt voor wat betreft de punten b. en c. De Voorzitter: De tweede motie van mevrouw Van der Werf en de heer Van der Wal betreft de al gehele heroverweging van de omvang van het flexibele gemeentelijke takenpakket en de wijze wcurop en de mate waarin dit takenpakket wordt uitgeoefend. Mevrouw Van der Werf: Ik heb in de tweede instantie nog even in het midden gelaten of wij, rhan- kelijk van het antwoord van de wethouder, deze motie wel of niet zouden handhaven. Aangezien Ik geen antwoord heb gekregen, lijkt het mij verstandig de motie te handhaven. De motie van mevrouw Van der Werf en de heer Van der Wal wordt verworpen met 30 tegen 4 stem men De Voorzitter: Ik stel nu de motie van de heer Van der Wal en mevrouw Van der Werf over de 1,4 miljoen normwinstuitkering van het GEB aan de orde. De motie van de heer Van der Wal en mevrouw Van der Werf wordt verworpen met 30 tegen 4 stem- men De Voorzitter: Tot slot de moties van de heer Van der Wal en mevrouw Van der Werf die invuiling geven aan de in de vorige motie genoemde 1,4 miljoen van het GEB. De moties van de heer Van der Wal en mevrouw Van der Werf worden verworpen met 30 tegen 4 stem men De Voorzitter: Hiermee hebben wij de moties afgewerkt. Ik dank u voor uw medewerking en wens u allen wel thuis. (De heer Van der Wal: Ik wil er even op wijzen dat er nog twee moties van PAL zCn waarover moet worden gestemd.) Ik heb de drie moties die invulling geven aan de 1,4 miljoen van het GEB tegelijk in stemming gebracht. De vergadering is gesloten. De Voorzitter sluit, om 23.50 uur, de vergadering. Verslag van de informele raadsvergadering van woensdag.8 december 1982.. Aanwezig 33 leden. PvdA CDA VVD PAL D'66 de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, A. 3ongedijk-Welles G. Visscher-Bouwer (vanaf 19.40 uur), 3.G. Vlietstra en T. Wielinga-Graansma en de heren P. Bron, ir. C.G.H. Geerts (weth.), H. ten Hoeve, 3.F. Janssen, ir. G.A. Kessler (weth.), 3. Schagen, ir. 3.A.F.A. Timmermans en G. de Vries (weth.). mevrouw A. Willemsma-de 3ong en de heren T.A. Boelens, D.E. Heere (weth.), H. 3ansma, W. Miedema (weth.), mr. H.S. Pruiksma, N. Sterk, P.3. Sijbesma en L. Visser, mevrouw M.A. van Dijk-van Terwisga en de heren 3. de Beer, R. Burg, 3.R. Bijkersma, H. Dubbelboer en 3.A.H. IJestra. mevrouw 3. van der Werf en de heren 3.D. Niemeijer en P.D. van der Wal. mevrouw 3. de 3ong. GPV/RPF/SGP; de heer 3. Buurman. Afwezig mevrouw H.3. de Haan-Laagland (PvdA) en de heren C. de 3ong. (CDA), H. Meijerhof (PvdA) en S.F. Siemonsma (PAL). Voorzitter de heer G. de Vries, loco-burgemeester. Secretaris de heer mr. W.3.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren H. Wiegel, Commissaris der Koningin in de provincie Friesland,en mr. R.3. van der Kluit, Chef Kabinet van de Commissaris der Koningin. De VoorzitterDames en heren, hierbij open ik de bijzondere raadsver gadering die gewijd is aan het feit dat per 1 mei 1983 burgemeester Brandsma zal aftreden wegens pensionering. De raad heeft een schrijven ontvangen van 10 november 1982 van de Commissaris der Koningin in de provincie Friesland waarin melding wordt gemaakt van zijn voornemen om de raad vanavond in de ge legenheid te stellen zijn gevoelens rondom de benoemingsprocedure kenbaar te maken. Ik heet U allen hartelijk welkom, in het bijzonder de Commissaris der Koningin en zijn Chef Kabinet. Ik geef op dit moment graag het woord aan de commissaris om een nadere toelichting te geven op de benoemingsprocedure. v 1 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1982 | | pagina 1