1 Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 13 december 1982. RAADSVERGADERING van maandag, 13 december 1982. de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, H.J. de Haan-Laagland, A. Jongedijk-Welles, G. Visscher-Bouwer (vanaf 19.35 uur), J.G. Vlietstra en T. Wielinga-Graansma en de heren P. Bron, ir. C.G.H. Geerts (wethJ.F. Janssen, ir. G.A. Kessler (weth H. Meijerhof, J. Schagen, ir. J.A.F.A. Timmermans en G. de Vries (weth mevrouw A. Willemsma-de Jong (tot 24.15 uur) en de heren T.A. Boelens, D.E. Heere (weth.), H. Jansma, C. de Jong, W. Miedema (weth.), mr. H.S. Pruiksma, N. Sterk, P.J. Sijbesma en L. Visser. mevrouw M.A. van Dijk-van Terwisga en de heren J. de Beer, R. Burg, J.R. Bijkersma, H. Dubbelboer en J .A. HIJestra. mevrouw J. van der Werf en de heren JD. Niemeijer, S.F. Siemonsma en P. D. van der Wal mevrouw J. de Jong. GPV/RPF/SGP: de heer J. Buurman. Afwezig: de heer H. ten Hoeve (PvdA). Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Welzijn, H. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, mr. J.J. Keuning, voorzitter van de Raadsadviescommissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften (tot 19.45 uur), en drs. H. Sikkema, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie. omschrijving bijlage blz. Beëdiging loco-secretaris. 4 Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van de raad van 30 augus tus 1982, 7 september 1982 en 20 september 1982. 4 Mededelingen. 4 Advies inzake de beslissing op het beroepschrift van de heer L.D. Boorsma. 451 6 Advies inzake de beslissing op het beroepschrift van de heer R. Juckers. 452 6 Advies inzake de beslissing op het beroepschrift van de Belangenvereniging Oranjewijk. 474 6 Preadvies omtrent de nota Niet tegen kernwapens alleen, aangeboden door het PvdA-federatiebestuur en de stuurgroep van PAL. 459 7 Aankoop van de panden met aanhorigheden, plaatselijk gemerkt Minnema- straat 7 en 9 en Poststraat 39, 41 en 43. 465 13

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1982 | | pagina 1