1 Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 7 januari 1985. RAADSVERGADERING van maandag, 7 januari 1985. Aanwezig 34 leden. PvdA de dames E. Brandenburg-SjoerdsmaH.J. de Haan-Laagland (vanaf 19.35 uur), G. Visscher-Bouwer (vanaf 19.40 uur), J.G. Vlietstra en T. Wielinga- Graansma en de heren P. Bron, ir. C.G.H. Geerts (weth.), H. ten Hoeve, J.F. Janssen, ir. G.A. Kessler (weth.), H. Meijerhof, W. Schade, ir. J.A.F.A. Tim mermans en G. de Vries (weth.). CDA mevrouw A. Willemsma-de Jong en de heren T.A. Boelens, D.E. Heere (weth.) (tot de pauze), C. de Jong, W. Miedema (weth.), mr. H.S. Pruiksma, N. Sterk en P.J. Sijbesma. VVD mevrouw M.A. van Dijk-van Terwisga en de heren J. de Beer, R. Burg, J.R. Bijkersma, H. Dubbelboer en J.A.H. IJestra. PAL de heren W.G.J. Duijvendak, J.D. Niemeijer, S.F. Siemonsma en P.D. van der Wal. D'66 mevrouw J. de Jong. GPV/RPF/SGP: de heer J. Buurman. Afwezig: mevrouw A. Jongedijk-Welles (PvdA) en de heren H. Jansma en L. Visser (beiden CDA). Voorzitter: de heer mr. G.J. te Loo, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren P. de Boer, hoofd van de afdeling Financiën en Belastingen, mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. J.J. Keuning, voorzitter van de Raadsadviescommissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften (tot 19.50 uur), mr. H.A. Lassche, adjunct-secretarisdrs. W. van der Meulen, ambtenaar van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie (vanaf de pauze tot 22.35 uur), en drs. H. Sikkema, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Or ganisatie punt omschrijving bijlage blz. 1. Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van de raad van 22 en 23 oktober 1984. 5 2. Advies inzake de Arob-bezwaarschriften tegen het voorbereidingsbe- sluit voor de tijdelijke opslagplaats voor verontreinigde grond bij de zuidtangent. 19 5 3. Mededelingen. 5 4. a. Benoeming bestuursleden Stichting Medisch Centrum Leeuwarden. 1 10 b. Benoeming lid van de Commissie voor de Werkgelegenheid. 2 10 cBenoeming directeur gemeentelijke leao-school. 7 10 5. Aankoop diverse percelen. 16 10 6. Aankoop/ruiling van ten noorden van de Nieuwe Oosterstraat gelegen perceeltjes grond. 14 10 7. Verkoop erfpachtsgrond. 15 10 8. Verkoop van een te Wirdum gelegen grondstrookje aan de Nederlands Hervormde Gemeente te Wirdum. 18 10 9. Vaststellen van een voorbereidingsbesluit voor gronden gelegen ten noorden van de Hofstraat te Leeuwarden. 4 10

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1985 | | pagina 1