1 Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 28 januari 1985. 34 De heer Geerts (weth.): In de raadsbrief is opgenomen wat wij met betrekking tot de procedure zijn overeengekomen. Ik hoef daar niet verder op in te gaan. Wel wil ik verwijzen naar de laatste vergadering van de Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, waarin deze procedure besproken is en van verschillende kanten is gezegd dat wij zo nauwkeurig moge lijk te werk moeten gaan. Wij hebben met elkaar overwogen hoe wij daar invulling aan zouden kunnen geven. Er is toen gezegd dat het verstandig zou zijn om, voordat de stedebouwkun- dige uitgangspunten vastgesteld worden, toch nog eens even een onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid van allerlei plannen op basis van de bouwtechnische kwaliteiten zoals die er nu liggen. Je kunt zeggen dat de eigen dienst dat onderzoek kan instellen, maar dan zou je kunnen denken dat er naar een bepaald resultaat wordt toegewerkt. Wij hebben daar om gezegd dat wij dat onderzoek moeten laten verrichten door een onafhankelijke architect die zijn sporen, ook in Leeuwarden, verdiend heeft. Het is dezelfde architect die ook ver antwoordelijk is geweest voor de verbouw van de voormalige kazerne. Op deze manier heb ben wij tenminste een basis van waaruit wij de stedebouwkundige uitgangspunten goed kun nen bepalen. Het is steeds weer het oude probleem: je kunt wel iets wensen, maar dat moet ook kun nen. Wij willen van tevoren weten wat er wel en niet kan. Dat is de reden waarom dit krediet wordt gevraagd. Het gaat niet zozeer om een beleidswijziging, maar meer om een aanvulling van datgene wat wij toch al van plan waren. Ik heb al vaker gezegd dat, naar aanleiding van suggesties van bepaalde kanten, het nooit de intentie is geweest naar één richting te werken. Ik wil dat nogmaals verklaren. Wij willen ook graag zo nauwkeurig mogelijk werken, want ik vind dat er van dit gebied wat te maken is. Wij moeten bij de keuzen, die wij straks toch moeten ple gen en die uiteindelijk zullen vallen als de stedebouwkundige uitgangspunten in de raad worden vastgesteld, zo nauwkeurig en onderbouwd mogelijk te werk gaan. Dat is de reden waarom dit voorstel is gedaan. De heer Van der Wal zegt dat er stukken zijn die aan de beslissing van b. en w. om tot dit voorstel te komen ten grondslag hebben gelegen. Die stukken op zich zijn niet zo rele vant. Ik heb zojuist de reden gegeven waarom wij tot dit voorstel zijn gekomen. Overigens heb ik er geen bezwaar tegen om in de volgende vergadering van de commissie of, wanneer de agenda van die vergadering overvol is, in een van de volgende commissievergaderingen eens over de stand van zaken van de planvoorbereiding van gedachten te wisselen. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. De Voorzitter sluit, om 23.05 uur, de vergadering. RAADSVERGADERING van maandag, 28 januari 1985. Aanwezig 33 leden. PvdA de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, H.J. de Haan-Laagland, A. Jongedijk- Welles, G. Visscher-BouwerJ.G. Vlietstra en T. Wielinga-Graansma en de heren ir. C.G.H. Geerts (weth.), H. ten Hoeve (tot 00.20 uur), J.F. Janssen, ir. G.A. Kessler (weth.) (vanaf 19.35 uur), H. Meijerhof, W. Schade, ir. J.A.F.A. Timmermans (tot 00.20 uur) en G. de Vries (weth.). de heren T.A. Boelens, D.E. Heere (weth.), C. de Jong (vanaf 20.30 uur tot 00.20 uur), W. Miedema (weth.), mr. H.S. Pruiksma, N. Sterk, P.J. Sijbesma en L. Visser. mevrouw M.A. van Dijk-van Terwisga en de heren J. de Beer, J.R. Bijkersma, H. Dubbelboer (tot 00.20 uur) en J.A.H. IJestra. de heren W.G.J. Duijvendak, J.D. Niemeijer (vanaf 19.55 uur), S.F. Siemonsma (tot 00.20 uur) en P.D. van der Wal. mevrouw J. de Jong. CDA VVD PAL D'66 GPV/RPF/SGP: de heer J. Buurman. Afwezig: mevrouw A. Willemsma-de Jong (CDA) en de heren P. Bron (PvdA), R. Burg (VVD) en H. Jansma (CDA). Voorzitter: de heer mr. G.J. te Loo, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Welzijn, W. Braaksma, plv. hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie, drs. A.J. Burger, plv. hoofd van de afdeling Financiën en Belastingen, H. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (tot de eerste pauze), mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. J.J. Keu- ning, voorzitter van de Raadsadviescommissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften (tot 19.35 uur), mr. J. Knottnerus, hoofd van de afdeling Onderwijs, en mr. H.A. Lassche, ad junct-secretaris. Te behandelen: punt omschrijving bijlage biz. 1. Vaststellen van de notulen van de vergadering van de raad van 12 november 1984. 2. Advies inzake het Arob-bezwaarschrift van de heer W.K. Brouwer te gen het voorbereidingsbesluit voor het perceel De Pólle 6 te Goutum 3. Mededelingen. 4. Benoeming leden Commissie Welstandszorg. 5. Aankoop van een in het bestemmingsplan Huizum-Dorp gelegen per ceelsgedeelte weiland. 6. Verkoop erfpachtsgrond. 7. Verkoop van een in het bestemmingsplan Huizum-Dorp gelegen per ceel bouwterrein aan Bouwbedrijf Van der Werff BV, gevestigd te Leeuwarden. 44 39 29 37 21 8. Verkoop van een in het bestemmingsplan Aldlan-Oost VI gelegen per ceel bouwterrein aan J. Stegenga te Franeker. 22 8

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1985 | | pagina 1