Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 18 februari 1985. RAADSVERGADERING van maandag, 18 februari 1985. Aanwezig 34 leden. PvdA CDA VVD PAL D'66 de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, H.J. de Haan-Laagland (vanaf 19.40 uur), A. Jongedijk-Welles, G. Visscher-BouwerJ.G. Vlietstra en T. Wielinga-Graansma en de heren P. Bron, ir. C.G.H. Geerts (weth.), H. ten Hoeve, J.F. Janssen, ir. G.A. Kessler (weth.), H. Meijerhof, ir. J.A.F.A. Timmermans en G. de Vries (weth.). mevrouw A. Willemsma-de Jong en de heren T.A. Boelens, D.E. Heere (weth.), H. Jan- sma (tot de pauze), C. de Jong (vanaf 19.35 uur tot 21.50 uur), W. Miedema (weth.), mr. H.S. Pruiksma (vanaf 19.40 uur), N. Sterk, P.J. Sijbesma en L. Visser, mevrouw M.A. van Dijk-van Terwisga en de heren J. de Beer, R. Burg, J.R. Bijkersma en H. Dubbelboer (tot 20.50 uur). de heren W.G.J. Duijvendak, J.D. Niemeijer, S.F. Siemonsma en P.D. van der Wal. mevrouw J. de Jong. Afwezig: de heren J. Buurman (GPV/RPF/SGP), W. Schade (PvdA) en J.A.H. IJestra (VVD). Voorzitter: de heer mr. G.J. te Loo, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Welzijn, P. de Boer, hoofd van de afdeling Financiën en Belastingen, H. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. H.A. Lassche, adjunct-secretaris, en drs. H. Sikke- ma, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie. Te behandelen: punt omschrijving 1. Vaststellen van de notulen van de vergadering van de raad van 3 december 1984. bijlage blz. 2. Verdaging van de beslissing op het beroepschrift van de heer J.T.M. Hepkema, ingevolge de Woningwet. 50 2 3. Mededelingen. 2 4 a. Benoeming lid Commissie voor de Werkgelegenheid. 56 6 b. Benoeming bestuursleden Stichting Cultureel Centrum De Harmo nie. 61 6 c. Benoeming lid van de Commissie voor het Gemeente-archief en de Stedelijke Bibliotheek. 66 6 5. Aankoop van een perceelsgedeelte ten behoeve van de aanleg van het fietspad Goutum-Werpsterhoek. 58 6. Verkoop erfpachtsgrond. 57 7. Verkoop van twee ten zuiden van de J.H. Knoopstraat gelegen per ceeltjes grond aan de Stichting Leeuwarder Buitenschool, gevestigd te Leeuwarden. 54 8. Sloopvergunningstelsel in de Bouwverordening. 55 9. Verzoek van de heer Krol om schadevergoeding als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de ruimtelijke ordening. 62 14

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1985 | | pagina 1