besluitvorming in het college dan kennen wij slechts besluiten van het college, tenzij in be paalde gevallen een collegelid meent dat hij aantekening moet verlangen tegen een bepaalde zaak te zijn geweest. Dat kennen wij in de raad ook. Het komt in de besluitvorming van het college met een grote regelmaat voor dat de een bezwaren heeft en de ander niet, maar dat er geen aanleiding is om aantekening te verlangen. Er heeft besluitvorming in het college plaatsgevonden. De besluitvorming van het college staat nu ter discussie. Wat dat betreft wordt volledig voldaan aan de verplichting van artikel 129 van de gemeentewet om inlichtin gen te geven over het gevoerde bestuur. Dat bestuur is tot stand gekomen dankzij de be sluitvorming binnen het college.) (De heer Bijkersma: Dat ben ik niet met u eens, maar goed. De heer Bijkersma heeft gevraagd of de hoogste bieder ook is ingelicht. Nee, maar dat was ook niet onze taak. Deze zaak zou door de curator worden afgewikkeld en niet door b. en w. De heer Bijkersma heeft ook gevraagd wat er gebeurd zou zijn als de curator het hoog ste bod wel had geaccepteerd. Dan zou de curator gehandeld hebben in strijd met de afspra ken die wij hebben gemaakt. Hij heeft dat dus niet gedaan. Samenvattend, mijnheer de voorzitter. Bij het college bestaat geen andere intentie dan de manege te exploiteren, waarbij wij een redelijke verwachting hebben ingebouwd dat er sprake zal zijn van een bestendige en goede exploitatie in de toekomst. Men heeft kennis kunnen nemen van mededelingen in de krant dat twee van de voormalige personeelsleden in middels zijn ingeschakeld om de exploitatie van de manege verder mogelijk te maken. Men hoopt deze zaak op één april weer op te starten. (De heer Bijkersma: Ik heb nog de vraag gesteld of de motieven omtrent de afwijzing zijn gestoeld op eigen inzichten van het college en voorhanden zijnde bewijsstukken. Óp deze vraag heb ik geen antwoord gekregen.) Ja. De Voorzitter schorst, 0111 23.15 uur, de vergadering voor de tweede pauze. De Voorzitter heropent, om 23.25 uur, de vergadering. De Voorzitter: Ik heropen de vergadering. Aan de orde is de stemming over de inge diende motie. Wenst iemand nog een stemverklaring af te leggen? De heer Bijkersma: Ik wil de volgende stemverklaring afleggen. De VVD-fractie betreurt de gehele gang van zaken. Op een vraag van ons of de motieven welke geleid hebben tot de afwijzing gestoeld waren op eigen inzichten van het college en voorhanden zijnde bewijsstuk ken, heeft de wethouder volmondig ja geantwoord. Op grond van dat feit vinden wij in de motie de woorden "onzorgvuldig omspringen met gemeenschapsgelden" niet op hun plaats. Naar ons gevoel heeft het college wel degelijk een afweging gemaakt. Dat feit brengt ons er toe om tegen de motie te stemmen. De Voorzitter: Aan de orde is thans de stemming over de motie. De motie van de heer Duijvendak en mevrouw De Jong wordt verworpen met 29 tegen 5 stemmen (Voor de motie stemmen de leden van de fracties van PAL en D'66.) De Voorzitter sluit, om 23.30 uur, de vergadering. Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 1 april 1985. RAADSVERGADERING van maandag, 1 april 1985, aanvang 14.00 uur. Aanwezig 37 leden. PvdA de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, H.J. de Haan-Laagland, A. Jongedijk- Welles, G. Visscher-BouwerJ.G. Vlietstra en T. Wielinga-Graansma en de heren P. Bron, ir. C.G.H. Geerts (weth.), H. ten Hoeve, J.F. Janssen, ir. G.A. Kessler (weth.), H. Meijerhof (vanaf 14.05 uur), W. Schade, ir. J.A.F.A. Timmermans en G. de Vries (weth.). CDA mevrouw A. Willemsma-de Jong en de heren T.A. Boelens, D.E. Heere (weth.), H. Jansma, C. de Jong (vanaf 14.10 uur), W. Miedema (weth.), mr. H.S. Pruiksma, N. Sterk, P.J. Sijbesma en L. Visser. VVD mevrouw M.A. van Dijk-van Terwisga en de heren J. de Beer (vanaf 14.20 uur), R. Burg, J.R. Bijkersma, H. Dubbelboer en J.A.H. IJestra. PAL de heren W.G.J. Duijvendak, J.D. Niemeijer (vanaf 14.05 uur), S.F. Siemonsma en P.D. van der Wal. D'66 mevrouw J. de Jong. GPV/RPF/SGP: de heer J. Buurman. Voorzitter: de heer mr. G.J. te Loo, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Welzijn, P. de Boer, hoofd van de afdeling Financiën en Belastingen, mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. J.J. Keuning, voorzitter van de Raadsadviescommissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften (tot 14.10 uur), mr. H.A. Las- sche, adjunct-secretarisen drs. H. Sikkema, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Be leidsplanning en Organisatie. Te behandelen punt omschrijving bijlage blz. 1. Advies inzake de beslissing op het bezwaarschrift van G. Kempenaar. 109 3 2. Advies inzake de beslissing op het bezwaarschrift van J.R. van der Werff en U. Mantel-Postma. HO 3 3. Advies inzake de beslissing op het bezwaarschrift van H. Harms en S. Spoelstra. Hl 3 4. Mededelingen. 4 5. Verkoop erfpachtsgrond. H6 7 6. Verkoop erfpachtsgrond en aangrenzende perceelsgedeelten, alsmede uitgifte in erfpacht van perceelsgedeelten, gelegen ten zuiden van de Pieterseliestraat. 106 7 7. Verkoop van een ten westen van en aan Oldegalileën gelegen perceel grond aan de Stichting Eezicht, gevestigd te Leeuwarden. 105 7 8. Verkoop van een in het ontwerp-uitwerkingsplan Camminghaburen- deelgebied VlIIb gelegen perceel bouwterrein aan Boma Bouw BV. gevestigd te Leeuwarden. 104 7 9. Verkoop van een in het ontwerp-uitwerkingsplan Camminghaburen- deelgebied VlIIb gelegen perceel bouwterrein aan Van der Werff's Bouwbedrijf BV, gevestigd te Sint Nicolaasga. 103 7

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1985 | | pagina 1