Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 22 april 1985. RAADSVERGADERING van maandag 22 april 1985, aanvang 16.00 uur. Aanwezig 35 leden. PvdA de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, H.J. de Haan-Laagland, G. Visscher- Bouwer, J.G. Vlietstra en T. Wielinga-Graansma en de heren P. Bron, ir. C.G.H. Geerts (weth.), H. ten Hoeve, J.F. Janssen, ir. G.A. Kessler (weth.), H. Meijerhof, W. Schade en G. de Vries (weth.). CDA mevrouw A. Willemsma-de Jong en de heren T.A. Boelens, D.E. Heere (weth.), H. Jansma, C. de Jong, W. Miedema (weth.) (vanaf 16.20 uur), mr. H.S. Pruiksma, N. Sterk, P.J. Sijbesma en L. Visser. VVD mevrouw M.A. van Dijk-van Terwisga en de heren J. de Beer, R. Burg, J.R. Bijkersma (vanaf 16.15 uur), H. Dubbelboer en J.A.H. IJestra. PAL de heren W.G.J. Duijvendak, J.D. Niemeijer, S.F. Siemonsma en P.D. van der Wal. D'66 mevrouw J. de Jong. CPV/RPF/SGP: de heer J. Buurman. Afwezig: mevrouw A. Jongedijk-Welles en de heer ir. J.A.F.A. Timmermans (beiden PvdA). Voorzitter: de heer mr. G.J. te Loo, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Welzijn, mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. H.A. Las- sche, adjunct-secretaris, drs. A.J. Mewe, plv. hoofd van de afdeling Welzijn, en drs. H. Sik- kema, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie. Te behandelen: punt omschrijving bijlage blz. 1. Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van de raad van 17 december 1984, 18 december 1984 (namiddag en avond) en 19 decem ber 1984 (namiddag en avond). 2 2. Mededelingen. 3 3. Preadvies met betrekking tot het rapport van de onafhankelijke com missie Leeuwarder manege. 124 11 en 26 4. Aankoop diverse percelen. 134 32 5. Verkoop erfpachtsgrond. 136 32 6. Verkoop van een aan de Bisschopstraat staande autobox c.a. 138 32 7. Verkoop van twee in deelgebied VI van het bestemmingsplan Cammin- ghaburcn gelegen percelen bouwterrein aan de Groninger Coöpera tieve Bouwonderneming UA, gevestigd te Groningen. 133 32 8. Verkoop van een in het bestemmingsplan Goutum, le wijziging gele gen perceel bouwterrein aan J.J. Kuipers tc Goutum. 137 32 9. Verkoop van een in het bestemmingsplan Goutum, le wijziging gele gen perceel bouwterrein aan mevrouw T.A. Muller-Bollee te Leeuwar den. 143 32 10. Verkoop van een te Wirdum gelegen perceel grond. 135 32

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1985 | | pagina 1