1 65 De heer Duijvendak: Ik heb gezegd dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Maar in dit concrete voorstel gaat het over de hoogte van het hypotheekbedrag. De heer Buurman: Ik wil opmerken, mijnheer de voorzitter, dat de hoogte van een hypo theek toch wel een indicatie is van de draagkracht. De Voorzitter: Ik ga over tot de stemming. Aan de orde is de stemming over de door de heer Duijvendak ingediende motie. De motie van de heren Duijvendak en Niemeijer wordt verworpen met 32 tegen 4 stem men (Voor de motie stemmen de leden van de PAL-fractie Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. Punt 27 (bijlage nr. 152). De Voorzitter: Aan de orde is: Wijzigen van de gemeentebegroting en van de begrotin gen van de Dienst Stadsontwikkeling, de Dienst voor Reiniging en Brandweer en het Wo ningbedrijf voor het dienstjaar 1985. Gemeentebegroting De heer Buurman: Ik ben tegen onderdeel 9. Tussenschoolse opvang. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. met aantekening dat de heer Buurman wenst te worden geacht te hebben gestemd tegen onderdeel 9 van de gemeen tebegroting. De Voorzitter sluit, om 00.30 uur, de vergadering. Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 13 mei 1985. RAADSVERGADERING van maandag, 13 mei 1985. Aanwezig 36 leden. PvdA de dames E. Brandenburg-SjoerdsmaH.J. de Haan-Laagland, A. Jongedijk- Welles, G. Visscher-BouwerJ.G. Vlietstra en T. Wielinga-Graansma en de heren P. Bron, ir. C.G.H. Geerts (weth.), J.F. Janssen, ir. G.A. Kessler (weth.), H. Meijerhof, W. Schade, ir. J.A.F.A. Timmermans en G. de Vries (weth.). CDA mevrouw A. Willemsma-de Jong en de heren T.A. Boelens, D.E. Heere (weth.), H. Jansma, C. de Jong (vanaf 19.40 uur), W. Miedema (weth.), mr. H.S. Pruiksma, N. Sterk, P.J. Sijbesma en L. Visser. VVD mevrouw M.A. van Dijk-van Terwisga en de heren J. de Beer, R. Burg, J.R. Bijkersma, H. Dubbelboer en J.AHIJestra. PAL de heren W.G.J. Duijvendak, J.D. Niemeijer, S.F. Siemonsma en P.D. van der Wal. D166 mevrouw J. de Jong. GPV/RPF/SGP de heer J. Buurman. Afwezig: de heer H. ten Hoeve (PvdA). Voorzitter: de heer mr. G.J. te Loo, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, hoofd van afdeling Welzijn (tot de eerste pauze), drs. A.J. Burger, plv. hoofd van de afdeling Financiën en Belastingen, mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. H.A. Lassche, adjunct-secretaris, en drs. H. Sikkema, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplan ning en Organisatie. Te behandelen: punt omschrijving bijlage blz. 1. Vaststellen van de notulen van de vergadering van de raad van 7 januari 1985. 2 2. Advies inzake de beslissing op het bezwaarschrift van de buurt vereniging Hollanderwijk (Programma SCW 1985). 170 3 3. Advies inzake de beslissing op het bezwaarschrift van net wijk- komitee Ramstraat e.o. (Programma SCW 1985). 171 3 4. Advies inzake de beslissing op het bezwaarschrift van de Stich ting Lesbisch Archief Leeuwarden (Programma SCW 1985). 172 3 5. Mededelingen. 8 6. Benoeming bestuurslid Stichting Medisch Centrum Leeuwarden. 154 11 7. Verkoop erfpachtsgrond. 165 11 8. Verkoop van een perceel bouwterrein (voormalige openbare lagere school c.a.) te Lekkum. 164 11 9. Verkoop van een te Wirdum gelegen perceel grond. 166 11 10. Uitvoering grondwerk ten behoeve van aanleg wijkpark in Camminghaburen 162 13

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1985 | | pagina 1