Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 24 juni 1985. RAADSVERGADERING van maandag, 24 juni 1985. Aanwezig 36 leden. PvdA de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, H.J. de Haan-LaaglandA. Jongedijk- Welles, G. Visscher-BouwerJ.G. Vlietstra en T. Wielinga-Graansma en de heren P. Bron, ir. C.G.H. Geerts (weth.H. ten Hoeve, ir. G.A. Kessler (weth.), H. Meijerhof, W. Schade, ir. J.A.F.A. Timmermans en G. de Vries (weth.). CDA mevrouw A. Willemsma-de Jong en de heren T.A. Boelens, D.E. Heere (weth.) (tot 00.10 uur), H. Jansma, C. de Jong, W. Miedema (weth.), mr. H.S. Pruik- sma, N. Sterk, P.J. Sijbesma en L. Visser. VVD mevrouw M.A. van Dijk-van Terwisga en de heren J. de Beer, R. Burg, J.R. Bijkersma, H. Dubbelboer en J.A.H. IJestra (tot 00.10 uur). PAL de heren W.G.J. Duijvendak, J.D. Niemeijer, S.F. Siemonsma en P.D. van der Wal. D'66 mevrouw J. de Jong. CPV/RPF/SGP: de heer J. Buurman. Afwezig: de heer J.F. Janssen (PvdA). Voorzitter: de heer mr. G.J. te Loo, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Welzijn, drs. A.J. Burger, plv. hoofd van de afdeling Financiën en Belastingen, mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. J. Knottnerus, hoofd van de afdeling Onderwijs (tot de eerste pauze), mr. H.A. Lassche, adjunct-secretaris, drs. R.G.H.M. Kunst, gemeente-archivaris, en R.J. van der Wal, ambtenaar van de afdeling Ruim telijke Ordening en Volkshuisvesting. Te behandelen punt omschrijving bijlage blz. 1. Vaststellen van de notulen van de vergadering van de raad van 11 maart 1985. 3 2. Mededelingen. 3 3. a. Benoemen hoofddirecteur van de Dienst Stadsontwikkeling. 212 4 b. Benoeming ambtenaar van de burgerlijke stand. 221 4 4. Intentieverklaring inzake de vorming van een multisectorale instel ling voor hoger beroepsonderwijs in Leeuwarden. 206 4 5. Preadvies inzake de Nota van het Leeuwarder Vredesoverleg. 200 10 6. 7. Advies inzake de representativiteit van een lokale omroep. 214 20 Goedkeuren van de exploitatie- en investeringsbegrotingen 1985 van de ziekenhuizen, het verzorgingshuis en het verpleeghuis van het Medisch Centrum Leeuwarden. 201 28 Financiële medewerking aan de Stichting Medisch Centrum Leeuwar den. 210 28 Garantie geldlening ad f. 300.000,ten behoeve van de financiering van de uitbreiding van de accommodatie aan te gaan door de Stich ting Wijkcentrum voor Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienst verlening Camminghaburen. 237 28

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1985 | | pagina 1