Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 30 september 1985. RAADSVERGADERING van maandag, 30 september 1985. Aanwezig 33 leden. PvdA de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, H.J. de Haan-Laagland, A. Jongedijk- Welles, G. Visscher-BouwerJ.G. Vlietstra en T. Wielinga-Graansma en de heren P. Bron, ir. C.G.H. Geerts (weth.H. Meijerhof, ir. J.A.F.A. Timmer mans en G. de Vries (weth.). CDA mevrouw A. Willemsma-de Jong en de heren T.A. Boelens, D.E. Heere (weth.), H. Jansma, C. de Jong, W. Miedema (weth.), mr. H.S. Pruiksma, N. Sterk, P.J. Sijbesma en L. Visser. VVD mevrouw M.A. van Dijk-van Terwisga en de heren J. de Beer, R. Burg, J.R. Bijkersma, H. Dubbelboer en J.A.H. IJestra. PAL de heren W.G.J. Duijvendak, P. Meerdink, J.D. Niemeijer en P.D. van der Wal. D'66 mevrouw J. de Jong. GPV/RPF/SGP: de heer J. Buurman. Afwezig: de heren H. ten Hoeve, J.F. Janssen, ir. G.A. Kessler (weth.) en W. Schade (allen PvdA) Voorzitter: de heer mr. G.J. te Loo, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren drs. A.J. Burger, plv. hoofd van de afdeling Financiën en Belastingen, H. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisves ting, mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Za ken, mr. H.A. Lassche, adjunct-secretaris, en mr. C.O. Rommerts, plv. voorzitter van de Raadsadviescommissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften (tot 19.40 uur). Te behandelen: punt omschrijving bijlage blz. 1. Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van de raad van 13 mei 1985 en 3 juni 1985. 3 2. Advies inzake de beslissing op het bezwaarschrift van mevrouw G.M. Feenstra te Leeuwarden. 305 3 3. Advies inzake de beslissing op het beroepschrift van mr. E.J. Klip huis namens de heer S. Visser te Lekkum. 306 3 4. Advies inzake de beslissing op het beroepschrift van de heer H. Scheepstra te Leeuwarden. 307 3 5. Mededelingen. 4 6. Onderzoek geloofsbrief van het nieuw benoemde lid van de raad me vrouw G. Vollema-Doevendans. 7 7. Benoemen van een wethouder. 28 8. Herbenoeming leden Bestuurscommissie Akademie voor Beeldend Kunstonderwijs Vredeman de Vries. 297 7 9. Aankoop van aan de Aldlansdyk en de Verlengde Schrans gelegen perceelsgedeelten grond. 298 7

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1985 | | pagina 1