1 28 De twijfels die de heer Meerdink heeft uitgesproken leven ook aan onze kant. Wij zullen het uiterste doen om toch die exclusiviteit te verzekeren. Er zijn gedachten over een cura torium dat zal worden gevuld door mensen die van nationale betekenis zijn op het gebied van de bestuursdienst onderwijs, waarbij ook relatielijnen met de bestuurlijke opleidingen van een aantal universiteiten zullen worden getrokken. Dat zou een garantie kunnen inhouden. Een bijkomende voorwaarde van de zijde van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen is dat vervolgens het geheel, wanneer de operatie met betrekking tot de Schaalvergroting', Taakverdeling en Concentratie (STC) gestalte krijgt, als een aparte unit zal worden inge-' bracht. In welke sector het terechtkomt is op dit moment nog niet duidelijk, omdat in het kader van de STC-operatie de discussie volop plaatsvindt. De heer Meerdink heeft terecht gewezen naar de sectorindeling die de hoak-nota te zien geeft. Waar wij uiteindelijk met de ze opmerking terecht komen is op dit ogenblik nog moeilijk in te schattendaarover vinden nog volop discussies plaats. Het is wel zo dat wij nu een keus moeten maken. Het is duide lijk dat de ihbo-aanvraag wordt gehonoreerd en die van de gemeente niet. Wij zitten in het overleg volledig mee te spelen waar het gaat om de hele leerplanontwikkeling. Wij moeten nu proberen zoveel mogelijk één lijn te trekken met het ihbo. Het ihbo heeft ons aangeboden twee zetels - aanvankelijk werd over één zetel gesproken, later zijn het er twee geworden - in hun bestuur in te ruimen voor de gemeente, die daardoor ook meepraat in de richting van hts en heao. Wij hebben steeds gezegd dat het ons er eigenlijk helemaal niet zozeer om gaat om hoe dan ook in schoolbesturen te gaan participeren. Het gaat ons er om dat er een kwali tatief hoogwaardige eenmalige opleiding van nationale betekenis in Leeuwarden wordt geves tigd. Dat is ons punt. Nu de ontwikkeling echter is geweest zoals die is geweest, zijn wij van mening dat wij toch gebruik moeten maken van de handreiking die is gedaan, om op die manier veilig te stellen dat wij tot het laatste toe en zo optimaal mogelijk kunnen meespre ken Als u zich zou afvragen of wij gelukkig zijn met de gang van zaken zoals die geweest is, dan neem ik aan dat u uit het voorgaande hebt kunnen afleiden dat het antwoord negatief zou zijn. De vraag of er op het ogenblik reële kansen zijn voor een vrij uniek experiment zou ik met enige voorzichtigheid positief willen beantwoorden. Er zijn thans meer kansen dan een half jaar geleden toen wij sterk de indruk hadden dat wij afgleden in de richting van een heao-afdeling. Dat gevaar is natuurlijk nooit helemaal geweken, want het zou voor een minister - wie die minister nu of in de toekomst dan ook mag zijn - wel eens een heel ge makkelijke weg kunnen blijken te zijn als op een zeker ogenblik financiële middelen nopen tot het doen van bijstellingen. In de gegeven omstandigheden denken wij dat het thans door ons gedane voorstel het beste is, maar waakzaamheid is geboden. De heer Meerdink: Ik vind dat de voorzitter een vrij uitvoerig antwoord heeft gegeven. In feite ben ik wat deze kwestie betreft even ongelukkig als hij. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. Punten 30 en 31 (bijlagen nrs. 338 en 352). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig de voorstellen van b. en w. De Voorzitter sluit, om 22.30 uur, de vergadering. Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 11 november 1985. RAADSVERGADERING van maandag, 11 november 1985. Aanwezig 37 leden. PvdA de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, G. Doevendans, H.J. de Haan-Laagland (vanaf 19.35 uur), A. Jongedijk-Welles, G. Visscher-BouwerJ.G. Vlietstra en T. Wielinga-Graansma en de heren P. Bron, H. ten Hoeve, J.F. Janssen, ir. G.A. Kessler (weth.), H. Meijerhof, W. Schade, ir. J.A.F.A. Timmermans (weth.) en G. de Vries (weth.). CDA mevrouw A. Willemsma-de Jong en de heren T.A. Boelens, D.E. Heere (weth.), H. Jansma, C. de Jong, W. Miedema (weth.), mr. H.S. Pruiksma (vanaf de eerste pauze tot de tweede pauze), N. Sterk, P.J. Sijbesma en L. Visser. VVD mevrouw M.A. van Dijk-van Terwisga en de heren J. de Beer, R. Burg, J.R. Bijkersma, H. Dubbelboer en J.A.H. IJestra. PAL de heren W.G.J. Duijvendak, P. Meerdink, J.D. Niemeijer (vanaf 19.45 uur) en P.D. van der Wal. D'66 mevrouw J. de Jong. CPV/RPF/SGP: de heer J. Buurman. Voorzitter: de heer mr. G.J. te Loo, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren H. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. H.A. Lassche, adjunct-secretaris, mr. C.O. Rommerts, plv. voorzitter van de Raadsadviescommissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften (tot 19.45 uur), en drs. H. Sikkema, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie. Te behandelen. punt omschrijving bijlage blz. 1. Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van de raad van 19 augustus 1985 en 9 september 1985. 2 2. Beslissing op het beroepschrift ingevolge de Woningwet van mevrouw mr. J.F. Rouwé-Danes inzake Uranusweg 6 te Leeuwarden. 374 3 3. Mededelingen. 5 4. Onderzoek geloofsbrief van het nieuw benoemde lid van de raad, de heer E.M. Janssen. 7 5. Benoeming bestuursleden Stichting Het Nieuwe Stadsweeshuis. 358 7 5a. Benoemingen in diverse commissies. 380 7 6. Verkoop erfpachtsgrond. 369 7 Verkoop van de panden met aanhorighedenplaatselijk gemerkt Bis schopstraat 37 en 39. 371 7 8' Verkoop van een ten zuiden van de weg Huizum-Dorp gelegen per ceeltje grond. 363 7 8' Verkoop van een in het bestemmingsplan Camstraburen-Zuid gelegen perceel bouwterrein aan de Coöperatieve Vereniging Friese Uitvaart Verzorging U.A., gevestigd te Leeuwarden. 362 7

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1985 | | pagina 1