Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 2 december 1985. RAADSVERGADERING van maandag, 2 december 1985. Aanwezig 35 leden. PvdA: de dames G. Doevendans, H.J. de Haan-Laagland, A. Jongedijk-Welles, G. Visscher- Bouwer, J.G. Vlietstra en T. Wielinga-Graansma en de heren H. ten Hoeve, E.M. Jans sen, J.F. Janssen, ir. G.A. Kessler (weth.H. Meijerhof, W. Schade, ir. J.A.F.A. Tim mermans (weth.) en G. de Vries (weth.). CDA mevrouw A. Willemsma-de Jong en de heren T.A. Boelens, D.E. Heere (weth.), H. Jan- sma (tot de tweede pauze), C. de Jong, W. Miedema (weth.), mr. H.S. Pruiksma, N. Sterk, P.J. Sijbesma en L. Visser. VVD mevrouw M.A. van Dijk-van Terwisga en de heren J. de Beer (tot 23.30 uur), R. Burg, J.R. Bijkersma, H. Dubbelboer (tot de tweede pauze) en J.A.H. IJestra. PAL de heren W.G.J. Duijvendak, P. Meerdink, J.D. Niemeijer (tot de tweede pauze) en P.D. van der Wal. D'66 mevrouw J. de Jong. Afwezig: mevrouw E. Brandenburg-Sjoerdsma (PvdA) en de heer J. Buurman (GPV/RPF/ SGP). Voorzitter: de heer mr. G.J. te Loo, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Welzijn (vanaf de eerste pauze), mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Alge mene Zaken (tot de tweede pauze), mr. H.A. Lassche, adjunct-secretaris, drs. A.J. Mewe, plv. hoofd van de afdeling Welzijn (vanaf de eerste pauze), en drs. H. Sikkema, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie (tot de tweede pauze). Te behandelen punt omschrijving bijlage blz. 1. Beëdiging van het nieuw benoemde raadslid, de heer E.M. Janssen. 3 2. Vaststellen van de notulen van de vergadering van de raad van 30 september 1985. 3 3. Mededelingen. 3 4a. Benoeming leden van het bestuur van de Stichting Medisch Centrum Leeuwarden. 392 4 4b. Benoeming lid Commissie Emancipatie-aangelegenheden. 393 4 4c. Benoeming in diverse commissies en in de raad van de Regio Fries land-Noord. 416 4 5. Aankoop van het perceel met opstallen Familie van der Weijstraat 57. 397 5 6. Verkoop erfpachtsgrond. 407 9 E Verkoop van de opstal met aanhorighedenplaatselijk gemerkt Ka- naalweg 213. 408 10 8. Verkoop van een te Wirdum gelegen perceel grond. 405 10 9- Uitgifte in erfpacht/opstal van een vijftal aan de westzijde van de Vijzelstraat gelegen percelen met opstallen. 396 10

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1985 | | pagina 1