28 De heer De Vries (weth.De heren Duijvendak en Boelens hebben gevraagd wanneer de notitie over de studentenvoorzieningen komt. Ik doe de volgende toezegging. Wij zullen ons uiterste best doen om in deze zittingsperiode de notitie voor elkaar te krijgen. Wij heb ben echter te maken met de handicap dat de functionaris die de notitie had moeten schrijven geruime tijd ziek is. Er wordt nu gezocht naar een andere functionaris die de notitie kan maken, maar de werkzaamheden daarvoor zullen in zijn werk moeten worden ingepast. Wij doen echter ons uiterste best om de notitie voor 29 april 1986 in de raad aan de orde te stel- lnr» De Voorzitter: Aan de orde is de stemming. De heer Boelens: Net als vorige keer wil één lid van onze fractie, mevrouw Willemsma, geacht worden te hebben gestemd tegen de voorstellen met betrekking tot het Lesbisch Ar chief en het COC De Voorzitter: Aan de orde is de stemming over motie I van de heren Schade en J.F. Janssen over de Danswerkplaats. Motie I van de heren Schade en J.F. Janssen wordt aangenomen met 28 tegen 4 stemmen. (Tegen de motie stemmen de leden van de PAL-fractie.) De Voorzitter: Aan de orde is de stemming over motie II van de heren Duijvendak en Niemeijer over de sportieve recreatie. Motie II van de heren Duijvendak en Niemeijer wordt verworpen met 28 tegen 4 stemmen. (Voor de motie stemmen de leden van de PAL-fractie.) De Voorzitter: Aan de orde is de stemming over motie III van de heren Duijvendak en Niemeijer over de activiteitensubsidie ten behoeve van het Lesbisch Archief. Motie III van de heren Duijvendak en Niemeijer wordt verworpen met 28 tegen 4 stem men. (Voor de motie stemmen de leden van de PAL-fractie.) De Voorzitter: Aan de orde is de stemming over motie IV van de heren Duijvendak en Niemeijer over de huisvesting van het Lesbisch Archief. Motie IV van de heren Duijvendak en Niemeijer wordt verworpen met 28 tegen 4 stem men. (Voor de motie stemmen de leden van de PAL-fractie.) De Voorzitter: Aan de orde is de stemming over motie V van de heren Duijvendak en Niemeijer over het Leger des Heils. Motie V van de heren Duijvendak en Niemeijer wordt verworpen met 28 tegen 4 stemmen. (Voor de motie stemmen de leden van de PAL-fractie.) De Voorzitter: Aan de orde is de stemming over het voorstel van het college. De heer Duijvendak: De consequentie van de afwijzing van onze moties betekent voor de PAL-fractie dat zij de toekenning van subsidie aan het Leger des Heils niet ondersteunt. De andere moties waren uitbreidingsmoties, dus die hebben geen consequenties voor het voor liggende programma. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. met inachtneming van de aangenomen motie en de toezeggingen van het college en met aantekening dat mevrouw Wil lem sma— de Jong wenst te worden geacht te hebben gestemd tegen de voorstellen met betrek king tot het COC en het Lesbisch Archief en de PAL-fractie tegen de subsidie aan het Leger des Heils. Punt 3 (bijlage nr. 427). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. De Voorzitter sluit, om 22.40 uur, de vergadering. Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 16 december 1985. RAADSVERGADERING van maandag, 16 december 1985, aanvang 14.00 uur. Aanwezig 35 leden. PvdA CDA VVD PAL D'66 de dames G. Doevendans, H.J. de Haan-Laagland, A. Jongedijk-Welles G. Visscher-BouwerJ.G. Vlietstra en T. Wielinga-Graansma en de heren H. ten Hoeve, E.M. Janssen, ir. G.A. Kessler (weth.), II. Meijerhof, W. Schade, J.A.F.A. Timmermans (weth.) en Gde Vries (weth.). mevrouw A. Willemsma-de Jong en de heren T.A. Boelens, D.E. Heere (weth.), H. Jansrna, C. de Jong, W. Miedema (weth.), mr. H.S. Pruiksma, N. Sterk, P.J. Sijbesma en L. Visser. mevrouw M.A. van Dijk-van Terwisga en de heren J. de Beer, R. Burg, J.R. Bijkersma, H. Dubbelboer en J.A.H. IJestra. de heren W.G.J. Duijvendak, P. Meerdink, J.D. Niemeijer en P.D. van der Wal. mevrouw J. de Jong. GPV/RPF/SGP de heer J. Buurman. Afwezig: mevrouw E. Brandenburg-Sjoerdsma en de heer J.F. Janssen (beiden PvdA) Voorzitter: de heer mr. G.J. te Loo, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren P. de Boer, hoofd van de afdeling Financiën en Belastingen, H. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. J. Knott- nerus, hoofd van de afdeling Onderwijs, mr. H.A. Lassche, adjunct-secretaris, en drs. H. Sikkema, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie. Te behandelen punt omschrijving bijlage blz. Beleidsplan 1986-1990 en begroting 1986. a. algemene beschouwingen b. samenvatting van de punten, die tijdens de plenaire zitting van de raad voor het beleidsplan 1986-1990 aan de orde zullen worden gesteld436 c. subsidiëring Sportclub Cambuur; 4,7 d. rapportages herwaardering 1985-1989 en 1986-1990; e. vaststellen van het beleidsplan 1986-1990; f. vaststellen van de gemeentebegroting en de begrotingen van diverse takken van dienst en bedrijven voor het dienstjaar 1986. 437 431 322 2. Wijzigen van de gemeentebegroting en van de begrotingen van diverse takken van dienst en bedrijven voor het dienstjaar 1986 inzake routine-investeringen 3. Vaststellen Verordening onroerend goedbelastingen per 1 januari 1986. 4- Wijzigen van de Verordening rioolrechten 1986. 5. Het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van het verrichten van haalbaarheidsonderzoeken naar de mogelijkheden van restauratie c.q. rehabilitatie van verspreide panden van het Gemeentelijk Woning bedrijf in 1986. 6. Beschikbaar stellen van een krediet voor het aanbrengen van voor zieningen in en bij woningen van het Gemeentelijk Woningbedrijf in 1986. 428 435 434 430 429 2 2 116 117 123 128 136 136 136 137 138 138

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1985 | | pagina 1