RAADSVERGADERING van maandag, 8 januari 1990. Aanwezig 33 leden. PvdA CDA VVD PAL D66 GPV/RPF/SGP de dames G. Doevendans, H.J. de Haan-Laagland, drs. G. Jongedljk-Welles, J. van der Kloet, G. VIsscher-Bouwer en J.G. Vltetstra (weth.) en de heren T. Heldstra, T. Herrema, H. ten Hoeve, J.F. Janssen, Ir. G.A. Kessler (weth.), J. van Olffen, P.E.J. den Oudsten, W. Schade, R. Terpstra en Ir. J.A.F.A. Timmermans (weth.). mevrouw A. Wlllemsma-de Jong en de heren B. Bilker, D.E. Heere (weth.), G. Jacobse, M.F. Koopmans, G. Krol en P.J. Sljbesma. mevrouw F.J. van UIzen-Hakker en de heren J. de Beer, R. Burg, J.R. Bljkersma en J.A.H. IJestra. mevrouw A.K. Westra en de heren G.J. Hetns en P. MeerdInk. de heer drs. G. Ybema. de heer P.R. Rozema. Afwezig: de heren drs. E.M. Janssen (PvdA), W. Mledema (weth.) (CDA), H.M. Mink (PvdA) en mr. H.S. Prulksma (CDA). Voorzitter: de heer mr. G.J. te Loo, burgemeester. Secretaris: mevrouw Ir. J.A. Lantermans. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Welzijn, en W. Braaksma, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie. Te behandelen: Punt omschrijving bijlage blz. Nieuwjaarstoespraak. 2 1. Vaststellen van de notulen van de raad van 20 november 1989. 6 2. Mededelingen. 6 3. Verkoop erfpachtgrond. 17 10 4. Verwerving en vervreemding van diverse onroerende goederen. 14 10 5. Verlenging van het voorbereldIngsbesIuit voor het plangebied Indische Buurt. 11 10 6. Voorberetdlngsbeslult ex artikel 21 van de Wet op de ruimtelijke ordening voor het plangebied Fontein land. 12 10 7. Wijziging van de Subsidieverordening stads- en dorpsvernieuwing 1989. 18 11 8. Samenwerkingsovereenkomst Inzake planontwikkeling Tulpenburg. 10 11 9. Beschikbaar stellen van een krediet voor de reconstructie van de Groeneweg en de Boterhoek. 15 12 10. Overeenkomst met de NV Nederlandse Spoorwegen ter zake van onderhoud van de spoorwegovergang In de Marwertsterdyk. 16 12

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1990 | | pagina 1