1 Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 29 Januarf 1990» RAADSVERGADERING van maandag, 29 Januari 1990. Aanwezig 33 leden. PvdA de dames G. Doevendans, H.J. de Haan-Laagland, drs. A. JongedIJk-Welles, J. van der Kloet, G. Vlsscher-Bouwer en J.G. Vlletstra (weth.) en de heren T. Heldstra, T. Herrema, H. ten Hoeve, drs. E.M. Janssen, J.F. Janssen, Ir. G.A. Kessler (weth.), H.M. Mink, J. van Olffen, P.E.J. den Oudsten, R. Terpstra en fr. J.A.F.A. Timmermans (weth.). CDA mevrouw A. Wlllemsma-de Jong (tot de pauze) en de heren B. Bilker, D.E. Heere (weth.), G. Jacobse, M.F. Koopmans, G. Krol, en P.J. SIJbesma. VVD mevrouw F.J. van UIzen-Hakker en de heren J. de Beer, R. Burg, J.R. BIJkersma en J.A.H. IJestra. PAL mevrouw A.K. Westra en de heren G.J. Helns en P. Meerdlnk. GPV/RPF/SGP de heer P.R. Rozema. Afwezig: de heren W. Mledema (weth.), mr. H.S. Prulksma (belden CDA), W. Schade (PvdA) en drs. G. Ybema (D66). Voorzitter: de heer mr. G.J. te Loo, burgemeester. Secretaris: mevrouw Ir. J.A. Lantermans. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Welzijn, W. Braaksma, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie, mr. W.L. van Harlnxma thoe Slooten, adjunct-secretaris, en drs. J.C. Koning, hoofd van de afdeling Financiën en Belastlngen. Te behandelen: Punt omschrijving bijlage blz. 1. Vaststellen van de notulen van de vergadering Van de raad van 11 decem ber 1989. 2 2. Mededelingen. 2 3a. Benoeming leden van het bestuur van de Stichting ThésklnkerlJ Prlnsetun en Zalen Schaaf. 21 5 3b. Benoeming van een lid van het algemeen bestuur van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderwijsbegeleiding In Friesland. 26 5 3c. Benoeming leden algemeen bestuur van de Bestuursacademle Noord-NederI and L. Rasterhoff-academle. 29 5 3d. Benoeming leden In overlegplatform Studentenvoorzieningen Leeuwarden. 37 6 4. Verkoop erfpachtgrond. 36 6 5. Verwerving en vervreemding van diverse onroerende goederen. 25 6 6. Vaststelling van de nota Woningbouwbeleid. 28 6 7. HerwaarderIng naar aanleiding van het verslag van de Werkgroep Herwaar-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1990 | | pagina 1