Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 19 februari 1990. RAADSVERGADERING van maandag, 19 februari 1990. Aanwezig 34 leden. PvdA de dames G. Doevendans, H.J. de Haan-Laagland, drs. A. Jongedljk-Welles, J. van der Kloet, G. VIsscher-Bouwer en J.G. Vlletstra (weth.) en de heren T. Heldstra, T. Herrema, H. ten Hoeve, drs. E.M. Janssen, J.F. Janssen, Ir. G.A. Kessler (weth.), H.M. Mink, J. van Olffen, P.E.J. den Oudsten, W. Schade en Ir. J.A.F.A. Timmermans (weth.). CDA mevrouw A. Wtllemsma-de Jong en de heren B. Bilker, D.E. Heere (weth.), G. Jacobse, M.F. Koopmans, G. Krol en P.J. SIJbesma. VVD mevrouw F.J. van Ulzen-Hakker en de heren J. de Beer, R. Burg, J.R. BIJkersma en J.A.H. IJestra. PAL mevrouw A.K. Westra en de heren G.H. Helns en P. Meerdlnk. D66 de heer drs. G. Ybema. GPV/RPF/SGP de heer P.R. Rozema. Afwezig: de heren W. Mledema (weth.), mr. H.S. Prulksma (belden CDA) en R. Terpstra (PvdA). Voorzitter: de heer mr. G.J. te Loo, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.L. van Hartnxma thoe Slooten, adjunct-secretarIs. Voorts zijn aanwezig: de heren W. Braaksma, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleids planning en Organisatie, mr. J.J. Keunlng, voorzitter van de Raadsadvlescommlssle voor de Beroep- en Bezwaarschriften (tot 19.35 uur), mr. J. Knottnerus, hoofd van de afdeling Onder wijs, en dr. I.M.A.M. Pröpper, medewerker van de afdeling Financiën en Belastingen (tot 22.15 uur) Te behandelen: Punt omschrijving bijlage blz. Advies Inzake het beroepschrift van de heer A. Visser, namens de heer A.S. Faber, tegen het voorberetdlngsbeslult van 2B augustus 1989 ten behoeve van de reconstructie van (een gedeelte van) het wegvak Leeuwar- den-Stlens. Advies Inzake het bezwaarschrift van mevrouw mr. C.T.M. Bloem namens de heer J.S. Bouma te Tletjerk tegen het voorberetdlngsbeslult van 13 febru ari 1989, nr. 1252 (Golfterrein Groene Stergebled). Mededel Ingen. Benoeming lid In het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Alarmcen trale Fr les I and. Verkoop erfpachtgrond. Verwerving en vervreemding van diverse onroerende goederen. Voorbereldlngsbeslult ex artikel 21 van de Wet op de ruimtelijke ordening 49 63 64 61 50

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1990 | | pagina 1