Verslag van de handelingen van de raad van de gemeente Leeuwarden van maandag. 12 maart 1990. RAADSVERGADERING van maandag, 12 maart 1990. Aanwezig 34 leden. PvdA CDA WD PAL D66 de dames G. DoevendansH.J. de Haan-Laagland, drs. A. Jongedijk-WellesJ. van der Kloet, G. Visscher-Bouwer en J.G. Vlietstra (weth.) en de heren T. Heidstra, T. Herrema, H. ten Hoeve, drs. E.M. Janssen, J.F. Jans sen, ir. G.A. Kessler (weth.), H.M. Mink, J. van Olffen, P.E.J. den Oudsten, W. Schade, R. Terpstra en ir. J.A.F.A.Timmermans (weth.). mevrouw A. Willemsma-de Jong en de heren B. Bilker, D.E. Heere (weth.), G. Jacobse, G. Krol, mr. H.S. Pruik- sma en P.J. Sijbesma. mevrouw F.J. van Ulzen-Hakker en de heren R. Burg, J.R. Bijkersma en J.A.H. IJestra. mevrouw A.K. Westra en de heren G.J. Heins en P. Meerdink. de heer drs. G. Ybema. GPV/RPF/SGP: de heer P.R. Rozema. Afwezig: de heren J. (weth.) (beiden CDA). de Beer (WD), M.F. Koopmans en W. Miedema Voorzitter: de heer mr. G.J. te Loo, burgemeester. Secretaris: mevrouw ir. J.A. Lantermans. Voorts zijn aanwezig: de heren mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, adjunct-secretarisen drs. J.C. Koning, hoofd van de afdeling Finan- cin en Belastingen. Te behandelen: Punt omschrijving bijlage blz. 1. Beëdiging nieuwe loco-secretarissen: mevrouw Th.O.J. Lucardie en de heren J.C. Koning, J.J. de Waal Malefijt, P. van der Woude en J. de Boer. 3 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1990 | | pagina 1