is een verdeelsleutel gehanteerd voor de verschillende soorten activi teiten. Bijvoorbeeld over recreatieve voorzieningen betaalt de gemeen te 152, over reconstructie landbouwwegen 17,52. Dat is de gang van zaken. Bij de uitwerking van een dergelijk plan worden er vervolgens bestekken gemaakt omdat niet alles in één keer kan worden gereali seerd. Je krijgt achtereenvolgens een aantal bestekken die voorzien moeten worden van een gemeentelijk krediet. Wij hebben de afgelopen jaren zo'n drie gehad, 1984, 1986 en 1988, voor een aantal daarin benoemde werken. De eerste verantwoordelijkheid ligt bij de ruilverka velingscommissie. Nu is een overschrijding aan de orde. Ik denk dat het goed is om te benadrukken dat het niet zozeer gaat om een finan ciële overschrijding, althans niet dat de kosten uit de pan zijn gerezen en er geen goede procesbegeleiding geweest is. Er is echter sprake van een aantal wijzigingen ten opzichte van het in 1986 vastge stelde krediet. Niet alleen inflatiecorrecties, maar met name ook de gevolgen van een wijziging doordat rijksweg 32 sindsdien tot de besluitvorming is gekomen en ook de uitvoering daarvan is begonnen, heeft ertoe geleid dat sommige projecten, die oorspronkelijk in een latere fase uitgevoerd zouden worden, naar voren zijn gehaald. Dat geldt ook voor andere kleinere onderdelen. Wat ik verder zou willen noemen is dat de ruilverkaveling tussentijds wat meer geld heeft gehad van het rijk, waardoor er gelegenheid was om wat kleinere werken extra mee te nemen. Wij hebben daarin toegestemd waar het ging om werken die anders voor 1002 ten laste van de stelpost civieltechnische werken komen. Dat is dezelfde post waar de dekking van deze kosten ook uit moet. Maar in plaats van 1002 zelf betalen wordt dan 852 gesubsi dieerd. Dat zijn zo wat verklaringen waarom die "overschrijdingen" hebben plaatsgevonden ten opzichte van het toenmalige krediet. De gang van zaken is standaard, zoals wij die hier vanavond gepresenteerd hebben. Ik kan mij voorstellen dat het verstandig is om in de Commis sie Openbare Werken over deze inhoudelijke aspecten nog eens van gedachten te wisselen. De Voorzitter: Aan de orde is de stemming. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. met inachtneming van de toezegging van de wethouder en met de aanteke ning dat de WD-fractie wenst te worden geacht tegen punt 5 van de wijziging van de begroting van de Algemene Dienst te hebben gestemd. De Voorzitter: Ik sluit de vergadering. De Voorzitter sluit, om 22.05 uur, de vergadering. 40 Verslag van de handelingen van de raad van de gemeente Leeuwarden van maandag. 2 april 1990. RAADSVERGADERING van maandag, 2 april 1990. Aanwezig 32 leden. PvdA CDA WD PAL de dames G. DoevendansH.J. de Haan-Laagland, drs. A. Jongedijk-WellesJ. van der Kloet, G. Visscher-Bouwer en J.G. Vlietstra (weth.) en de heren T. Heidstra, T. Herrema, H. ten Hoeve, drs. E.M. Janssen, J.F. Jans sen, irG.A. Kessler (weth.), H.M. Mink, J. van Olffen, P.E.J. den Oudsten, W. Schadé, R. Terpstra en ir. J.A.F.A.Timmermans (weth.). mevrouw A. Willemsma-de Jong en de heren B. Bilker, G. Jacobse, M.F. KoopmansG. Krol, mr. H.S. Pruiksma en P.J. Sijbesma. mevrouw F.J. van Ulzen-Hakker en de heren R. Burg, J.R. Bijkersma en J.A.H. IJestra. mevrouw A.K. Westra en de heren G.J. Heins en P. Meerdink. Afwezig: de heren J. de Beer (WD), D.E. Heere (weth.), W. Miedema (weth.) (beiden CDA), Rozema (GPV/RPF/SGP) en drs. G. Ybema (D66). Voorzitter: de heer mr. G.J. te Loo, burgemeester. Secretaris: mevrouw ir. J.A. Lantermans. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. v.d. Berg, directeur Cultuur, Sport en Recreatie, A.T. Bijkerk, beleidsadviseur Cultuur, Sport en Recreatie, D.J.H. Tuijtjens, beleidsmedewerker Economische en Sociale Zaken. Te behandelen: Punt omschrijving 1. Vastellen van de notulen van de de raad van 29 januari 1990 2. Mededelingen 3. Benoeming leden in de Stichting De Harmonie 4. Verkoop erfpachtgrond bijlage blz. vergadering van 3 3 Cultureel Centrum 88 12 101 13 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1990 | | pagina 1