leven. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. met de aantekening van de voorzitter. Punt 31 De Voorzitter: Aan de orde is onderzoek geloofsbrieven nieuwe raadsleden. Mevrouw De Haan: Voorzitter, in de commissie die de geloofsbrie ven heeft onderzocht zaten de heren Koopmans, Burg (bij ziekte van de heer De Beer) en ikzelf. Wij hebben alle geloofsbrieven onderzocht en alles in orde bevonden. Wij adviseren daarom de raad om de volgende mensen als lid van de raad van de gemeente Leeuwarden toe te laten: de heer P.D. Bakker, de heer J. de Beer, de heer J.H.C.M. Biemansde heer B. Bilker, de heer H. Brinks, de heer R. Burg, mevrouw Y.A. Dijkstra-Mol, mevrouw A.J. Dikken, mevrouw M.J. Garmsmevrouw H.J. de Haan-Laagland, de heer D.E. Heere, de heer G.H. Heins, de heer T. Her- rema, de heer S. Hiemstra, de heer H. ten Hoeve, de heer E.M. Janssen, de heer J.F. Janssen, de heer P. de Jong, mevrouw A. Jongedijk-Welles de heer G.A. Kessler, mevrouw J. van der Kloet, de heer M.F. Koopmans, de heer G. Krol, de heer J. van Olffen, de heer P.E.J. den Oudsten, de heer P.J.H. Peeters Weem, de heer D.G. Schreuder, de heer P.J. Sijbe- sma, de heer R. Terpstra, de heer A.P. Terpstra, mevrouw J.J. Tiemer- sma, de heer J.A.F.A. Timmermans, mevrouw F.J. van Ulzen-Hakker mevrouw W. Visser, mevrouw J.G. Vlietstra, mevrouw M.A.D. Waalkens en mevrouw M.C.M. Waanders. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het advies van de Commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven. De Voorzitter: Ik sluit de vergadering. De Voorzitter sluit, om 23.45 uur, de vergadering. 72 Verslag van de handelingen van de raad van de gemeente Leeuwarden van maandag. 23 april 1990. RAADSVERGADERING van maandag, 23 april 1990 om 14.00 uur. Aanwezig 31 leden. PvdA CDA WD PAL D66 de dames G. DoevendansH.J. de Haan-Laagland, J. van der Kloet, G. Visscher-Bouwer en J.G. Vlietstra (weth.) en de heren T. Heidstra, T. Herrema, H. ten Hoeve, J.F. Jans sen, ir. G.A. Kessler (weth.), H.M. Mink, J. van Olffen, W. Schade, R. Terpstra en ir. J.A.F.A.Timmermans (weth. mevrouw A. Willemsma-de Jong en de heren B. Bilker, D.E. Heere (weth.), G. Jacobse, M.F. Koopmans, W. Miedema (weth.), mr. H.S. Pruiksma en P.J. Sijbesma. mevrouw F.J. van Ulzen-Hakker en de heren J. de Beer, R. Burg en J.R. Bijkersma. de heren G.J. Heins en P. Meerdink. de heer drs. G. Ybema. GPV/RPF/SGP: de heer P.R. Rozema. Afwezig: de dames drs. A. Jongedi jk-Welles (PvdA) en K. Westra (PAL) en de heren drs. E.M. Janssen (PvdA), G. Krol (CDA), P.E.J. den Oudsten (PvdA) en J.A.H. IJestra (WD). Voorzitter: de heer mr. G.J. te Loo, burgemeester. Secretaris: mevrouw ir. J.A. Lantermans. Voorts zijn aanwezig: mevrouw T. Lucardi, directeur Beleid Dienst Bestuurszaken en de heren G.J.P. v.d. Berg, directeur Cultuur, Sport en Recreatie Dienst Welzijn, F. Hofstra, directiesecretaris Dienst Stadsontwikkeling, J.C. Koning, directeur Middelen Dienst Bestuursza ken, H. Sikkema, directeur Economische en Sociale Zaken, R. Smit, hoofd afdeling Buitensport Dienst Welzijn. Te behandelen: Punt omschrijving 1. Vaststellen van de notulen van de vergadering van de Raad van 19 februari 1990. 2. Mededelingen. bijlage blz. 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1990 | | pagina 1