Verslag van de handelingen van de raad van de gemeente Leeuwarden van maandag, 28 mei 1990. RAADSVERGADERING van maandag, 28 mei 1990 om 19.30 uur. Aanwezig 35 leden. PvdA CDA WD PAL D66 de dames A.J. Dikken, H.J. de Haan-Laagland, drs. A. Jon- gedijk-WellesJ. van der Kloet, J.G. Vlietstra (weth.) en M.C.M. Waanders en de heren T. Herrema, H. ten Hoeve, drs. E.M. Janssen, J.F. Janssen, ir. G.A. Kessler (weth.), J. van Olffen, P.E.J. den Oudsten, R. Terpstra en ir. J.A.F.A. Timmermans (weth.). de dames Y.A. Dijkstra-Mol en J.J. Tiemersma en drs. J.H.C.M. BiemansB. Bilker, D.E. Heere M.F. Koopmans (weth.), G. Krol, P.J. Sijbesma A.P. Terpstra. mevrouw M.A.D. Waalkens en de R. Burg. mevrouw M.J. Garms en de heren H de heren drs. P.D. Bakker, drs. Peeters Weem en D.G. Schreuder. de heren (weth. en drs. heren J. de Beer en Brinks en G.H. Heins. P. de Jong, ir. P.J.H. GPV/RPF/SGP: mevrouw W. Visser. Afwezig: mevrouw F.J. van Ulzen-Hakker (WD) en de heer S. Hiemstra (D66 Voorzitter: de heer mr G.J. te Loo, burgemeester. Secretaris: mevrouw ir. J.A. Lantermans Voorts zijn aanwezig: de dames S.A. Brandsma, senior beleidsmedewerker Samenlevingszaken Dienst Welzijn en Th.O.J. Lucardie, directeur Beleid Dienst Bestuurszaken en de heren S. Boorsma, vakdirecteur Dienst Stadsbeheer, B. den Uijl, hoofd afdeling financiën Dienst Bestuursza ken, mr. C.O. Rommerts, voorzitter van de Raadsadviescommissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften (tot 19.45 uur), H. Sikkema, algemeen directeur Dienst Economische en Sociale Zaken. 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1990 | | pagina 1