de heer J.A.F.A. Timmermans, wethouder; Commissie Onderwijsaangelegenheden: mevrouw J.G. Vlietstra, wethouder; Commissie Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening: de heer G.A. Kessler, wethouder; Commissie Regionale Brandweer: de heer G.J. te Looburgemeester. Benoemd worden de aanbevolenen met algemene stemmen. Mevrouw Jongedijk en de heer Burg vormden met de voorzitter het stembureau De Voorzitter: Ik sluit de vergadering, er is voor u een kopje koffie. Ik wilde graag na de koffie de leden van de Commissie Openbare Orde, dat zijn dezelfden als van de Commissie voor Algemene Zaken, even voor een kort vertrouwelijk beraad bijeen in de Nieuwe Zaal. Ik denk dat wij ongeveer 20 minuten nodig zullen hebben. De Voorzitter sluit, om 20.50 uur de vergadering. 26 Verslag van de handelingen van de raad van de gemeente Leeuwarden van maandag. 25 juni 1990. RAADSVERGADERING van maandag, 25 juni 1990 om 19.30 uur. Aanwezig 35 leden. PvdA de dames A.J. Dikken, H.J. de Haan-Laagland, J. van der Kloet, J.G. Vlietstra (weth.) en M.C.M. Waanders en de heren T. Herrema, H. ten Hoeve, drsE.M. Janssen, J.F. Janssen, ir. G.A. Kessler (weth.), J. van Olffen, P.E.J. den Oudsten en ir. J.A.F.A. Timmermans (weth.). CDA de dames Y.A. Dijkstra-Mol en J.J. Tiemersma en de heren drs. J.H.C.M. Biemans, B. Bilker, D.E. Heere (weth.), M.F. Koopmans (weth.), G. Krol, P.J. Sijbesma en drs. A.P. Terpstra. WD de dames F.J. van Ulzen-Hakker en M.A.D. Waalkens en de heren J. de Beer en R. Burg. PAL mevrouw M.J. Garms en de heren H. Brinks en G.H. Heins. D66 de heren drs. P.D. Bakker, S. Hiemstra, drs. P. de Jong, ir. P.J.H. Peeters Weem en D.G. Schreuder. GPV/RPF/SGP: mevrouw W. Visser. Afwezig: mevrouw drs. A. Jongedijk-Welles en de heer R. Terpstra (beiden PvdA) Voorzitter: de heer ir. G.A. Kessler, loco-burgemeester. Secretaris: mevrouw ir. J.A. Lantermans Afwezig: de heer mrG.J. te Loo, burgemeester. Voorts zijn aanwezig: mevrouw Th.O.J. Lucardie, directeur Beleid Dienst Bestuurszaken en de heren 0. Herder, vakdirecteur Sociale Zaken Dienst Economische en Sociale Zaken, J.C. Koning, directeur Middelen Dienst Bestuurszaken, D.A. Koppehoofd afdeling Samenlevingszaken Dienst Welzijn, B. den Uijl, hoofd afdeling Financiën Dienst Bestuurszaken, J.J. de Waal Malefijt, algemeen directeur Dienst Stadsontwikkeling en Milieu en P.A. v.d. Woudealgemeen directeur Dienst Stadsbeheer. Te behandelen: Punt omschrijving bijlage blz. 1. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1990 | | pagina 1