Verslag van de handelingen van de raad van de gemeente Leeuwarden van maandag. 27 augustus 1990. RAADSVERGADERING van maandag, 27 augustus 1990 om 19.30 uur. Aanwezig 36 leden. PvdA de dames A.J. Dikken, H.J. de Haan-Laagland, J. van der Kloet, J.G. Vlietstra (weth.) enM.C.M. Waanders en de heren T. Herrema, H. ten Hoeve, drs. E.M. Janssen, J.F. Janssen, ir. G.A. Kessler (weth.), J. van Olffen, P.E.J. den Oudsten, R. Terpstra en ir. J.A.F.A. Timmermans (weth.). CDA de dames Y.A. Dijkstra-Mol en J.J. Tiemersma en de heren drs. J.H.C.M. BiemansB. Bilker, D.E. Heere (weth.), M.F. Koopmans (weth.), G. Krol, P.J. Sijbesma en drs. A.P. Terpstra. WD de dames F.J. van Ulzen-Hakker en M.A.D. Waalkens en de heren J. de Beer en R. Burg. PAL mevrouw M.J. Garms en de heren H. Brinks en G.H. Heins. D66 de heren drs. P.D. Bakker, S. Hiemstra, drs. P. de Jong, ir. P.J.H. Peeters Weem en D.G. Schreuder. GPV/RPF/SGP: mevrouw W. Visser. Afwezig: mevrouw drs. A. Jongedijk-Welles Voorzitter: de heer mr. G.J. te Loo, burgemeester. Secretaris: mevrouw ir. J.A. Lantermans Voorts zijn aanwezig: mevrouw Th.O.J. Lucardiedirecteur Beleid Dienst Bestuurszaken en de heren J. Knottnerus, vakdirecteur Onderwijs en Samenlevingszaken Dienst Welzijn, H. Sikkema, directeur Economische en Sociale Zaken, B. den Uijl, hoofd afdeling Financiën Dienst Bestuurszaken en P.H. van der Valk, directeur VROM, Dienst Stadsontwikkeling en Milieu. Te behandelen: Punt omschrijving bijlage blz. 1. Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van de Raad van 23 april 1990 en 1 mei 1990. 3 2. Mededelingen. 3 3. Benoeming bestuurslid Stichting Kabeltelevisie Leeuwarden. 195 5 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1990 | | pagina 1