Verslag van de handelingen van de raad van de gemeente Leeuwarden van maandag. 24 september 1990. RAADSVERGADERING van maandag, 24 september 1990 om 19.30 uur. Aanwezig 33 leden. PvdA CDA WD PAL D66 de dames A.J. Dikken, H.J. de Haan-Laagland, drsA. Jon- gedijk-WellesJ. van der Kloet, J.G. Vlietstra (weth.) en M.C.M. Waanders en de heren T. Herrema, H. ten Hoeve, J.F. Janssen, ir. G.A. Kessler (weth.), J. van Olffen, P.E.J. den Oudsten en R. Terpstra. de dames Y.A. Dijkstra-Mol en J.J. Tiemersma en de heren drs. J.H.C.M. Biemans, B. Bilker, D.E. Heere (weth.), M.F. Koopmans (weth.), G. Krol en drs. A.P. Terpstra. mevrouw M.A.D. Waalkens en de heren J. de Beer en R. Burg. mevrouw M.J. Garms en de heren H. Brinks en G.H. Heins de heren drs. P.D. Bakker, S. Hiemstra, drs. P. de Jong, ir. P.J.H. Peeters Weem en D.G. Schreuder. GPV/RPF/SGP: mevrouw W. Visser. Afwezig: mevrouw F.J. van Ulzen-Hakker (WD) en de Janssen, ir. J.A.F.A. Timmermans (beiden PvdA) en P.J. heren drs. E.M. Sijbesma (CDA). Voorzitter: de heer mr. G.J. te Loo, burgemeester. Secretaris: mevrouw ir. J.A. Lantermans Voorts zijn aanwezig: mevrouw Th.O.J. Lucardie, directeur Beleid Dienst Bestuurszaken en de heren G.J.P. v.d. Berg, vakdirecteur Cultuur, Sport en Recreatie Dienst Welzijn, S. Boorsma, vakdirecteur RMHVG Dienst Stadsbeheer, J.C. Koning, directeur Middelen Dienst Bestuurszaken, H. Sikkema, directeur Dienst Economische en Sociale Zaken, B. den Uijl, hoofd afdeling Financiën Dienst Bestuurszaken en ir. J.M. Vogelaar, directeur Ontwerp en Uitvoering Dienst Stadsontwikkeling en Milieu. Te behandelen: Punt omschrijving 1. Vaststellen notulen van de vergadering van de Raad van 28 mei 1990. 2. Mededelingen. 3. Benoeming van een lid van het Algemeen Bestuur van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderwijs- bijlage blz. 8 8 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1990 | | pagina 1