Verslag van de handelingen van de raad van de gemeente Leeuwarden van maandag. 22 oktober 1990. RAADSVERGADERING van maandag, 22 oktober 1990 om 19.30 uur. Aanwezig 36 leden. PvdA CDA WD PAL D66 de dames A.J. Dikken, H.J. de Haan-Laagland, drs. A. Jon- gedijk-WellesJ. van der Kloet, J.G. Vlietstra (weth.) en M.C.M. Waanders en de heren T. Herrema, H. ten Hoeve, drs. E.M. Janssen, J.F. Janssen, ir. G.A. Kessler (weth.), J. van Olffen, P.E.J. den Oudsten, R. Terpstra, ir. J.A.F.A. Timmermans (weth.). de dames Y.A. Dijkstra-Mol en J.J. Tiemersma en de heren drs. J.H.C.M. Biemans, B. Bilker, D.E. Heere (weth.), M.F. Koopmans (weth.), G. Krol, P.J. Sijbesma en drs. A.P. Terpstra. de dames F.J. van Ulzen-Hakker en M.A.D. Waalkens en de heren J. de Beer en R. Burg. mevrouw M.J. Garms en de heren H. Brinks en G.H. Heins de heren S. Hiemstra, drs. P. de Jong, ir. P.J.H. Peeters Weem en D.G. Schreuder. GPV/RPF/SGP: mevrouw Visser. Afwezig: de heer drs. P.D. Bakker (D66). Voorzitter: de heer mr. G.J. te Loo, burgemeester. Secretaris: mevrouw ir. J.A. Lantermans. Voorts zijn aanwezig: mevrouw Th.O.J. Lucardiedirecteur Beleid Dienst Bestuurszaken, de heren G.J.P. v.d. Berg, vakdirecteur Cultuur, Sport en Recreatie Dienst Welzijn, S. Boorsma, vakdirecteur Reiniging, Markten, Havens, Vergunningen en Groen Dienst Stadsbeheer, 0. Herder, vakdirecteur Sociale Zaken Dienst Economische en Sociale Zaken, J. Knottnerus, vakdi recteur Onderwijs en Samenlevingszaken Dienst Welzijn, J.C. Koning, directeur Middelen Dienst Bestuurszaken, J.J. de Waal Malefijt, algemeen directeur Dienst Stadsontwikkeling en Milieu. 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1990 | | pagina 1