Punt 22 (bijlage nr. 276). De Voorzitter: Aan de orde is bijdrage filmfestival "Cinema under Siege" Mevrouw Visser: Mijnheer de voorzitter, gezien de consistentie van onze politieke standpuntbepaling ten opzichte van LOTA, willen wij geacht worden te hebben tegengestemd. Overigens die consistentie zou mijn fractie graag doorbroken willen zien, gezien de ontwikkelingen binnen Zuid-Afrika, door opheffing van de vereniging LOTA. De heer Koopmans (weth. Ik neem kennis van het standpunt van mevrouw Visser. De Voorzitter: Aan de orde is de stemming. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. met de aantekening dat de GPV/RPF/SGP-fractie wenst te worden geacht te hebben tegengestemd. Punt 23, 24 en 25 (bijlage nrs. 277, 281 en 283). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig de voorstellen van b. en w. De Voorzitter: Ik sluit de vergadering. De Voorzitter sluit, om 21.45 uur, de vergadering. 36 Verslag van de handelingen van de raad van de gemeente Leeuwarden van maandag. 10 en 17 december 1990. RAADSVERGADERING van maandag 10 december om 19.30 uur. Aanwezig 35 leden. PvdA CDA WD PAL D66 de dames A.J. Dikken, H.J. de Haan-Laagland, drs. A. Jon- gedijk-WellesJ. van der Kloet en M.C.M. Waanders en de heren T. Herrema, H. ten Hoeve, drs. E.M. Janssen, J.F. Janssen, ir. G.A. Kessler (weth.), J. van Olffen, P.E.J. den Oudsten, R. Terpstra, ir. J.A.F.A. Timmermans (weth.). de dames Y.A. Dijkstra-Mol en J.J. Tiemersma en de heren Biemans, B. Bilker, D.E. Heere (weth.), (weth.), G. Krol, P.J. Sijbesma en drs. drs. J.H.C.M. M.F. Koopmans A.P. Terpstra. de dames F.J. van Ulzen-Hakker en heren J. de Beer en R. Burg. de heren H. Brinks en G.H. Heins. de heren drs. P.D. Bakker, S. Hiemstra, drs. ir. P.J.H. Peeters Weem en D.G. Schreuder. M.A.D. Waalkens en de P. de Jong, GPV/RPFSGPs mevrouw W. Visser. Afwezig: de dames J.G. Vlietstra (weth.) (PvdA) en M.J. Garms (PAL). Voorzitter: tot 20.15 uur de heer ir. G.A. Kessler, loco-burgemeester, daarna de heer mr. G.J. te Loo, burgemeester. Secretaris: mevrouw ir. J.A. Lantermans Voorts zijn aanwezig: de heren S. Boorsma, vakdirecteur Reiniging, Markten, Havens, Vergunningen en Groen Dienst Stadsbeheer, 0. Herder, vakdirecteur Sociale Zaken Dienst Economische en Sociale Zaken, J. v.d. Hoek, senior-beleidscoördinator Dienst Bestuurszaken, B. den Uijl, hoofd afdeling Financiën Dienst Bestuurszaken, ir. J.M. Vogelaar, directeur Ontwerp en Uitvoering Dienst Stadsontwikkeling en Milieu en P. de Wit, senior-adviseur P0I Dienst Bestuurszaken. Te behandelen: Punt omschrijving bijlage blz. 1. Mededelingen. 2 2. Aanwijzing lid en plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur C0GV0. 293 3 3. Notitie inzake de nadere vormgeving van de verhouding 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1990 | | pagina 1