Verslae van de handelingen van de raad van de gemeente Leeuwarden van maandag. 14 januari 1991. RAADSVERGADERING van maandag, 14 januari 1991, om 19.30 uur. Aanwezig 36 leden. PvdA CDA WD PAL D66 de dames A.J. Dikken, H.J. de Haan-Laagland, drsA. Jon- gedijk-WellesJ. van der Kloet, J.G. Vlietstra (weth.) en M.C.M. Waanders en de heren T. Herrema, drs. E.M. Janssen, J.F. Janssen, ir. G.A. Kessler (weth.), J. van Olffen, P.E.J. den Oudsten, R. Terpstra, ir. J.A.F.A. Timmermans (weth. de dames Y.A. Dijkstra-Mol en J.J. Tiemersma en de heren drs. J.H.C.M. Biemans, B. Bilker, D.E. Heere (weth.), M.F. Koopmans (weth.), G. Krol, P.J. Sijbesma en drs. A.P. Terpstra. de dames F.J. van Ulzen-Hakker en M.A.D. Waalkens en de heren J. de Beer en R. Burg. mevrouw M.J. Garms en de heren H. Brinks en G.H. Heins de heren drs. P.D. Bakker, S. Hiemstra, drs. P. de Jong, ir. P.J.H. Peeters Weem en D.G. Schreuder. GPV/RPF/SGP: mevrouw W. Visser. Afwezig: de heer H. ten Hoeve (PvdA) Voorzitter: de heer mr. G.J. te Loo, burgemeester. Secretaris: de heer J.C. Koning. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. v.d. Berg, vakdirecteur Cultuur, Sport en Recreatie Dienst Welzijn, H. Sikkema, directeur Dienst Economi sche en Sociale Zaken, P.H. van der Valk, directeur Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu Dienst Stadsontwikkeling en Milieu en P.A. v.d. Woudealgemeen directeur Dienst Stadsbeheer. Te behandelen: Punt omschrijving 1. Nieuwjaarsrede van de Burgemeester. 2. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 22 oktober 1990 en 19 november 1990. bijlage blz. 2 7 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1991 | | pagina 1