wonen maar zo weinig mensen. De formulering zoals die er nu staat, geeft heel duidelijk aan wat onze intenties zijn. Wij zijn niet in een positie dat wij kunnen besluiten over (gesteld dat inderdaad in Den Haag steun te vinden is voor dit verzoek van onze kant, want dat zal ook nog moeten blijken). Laat maar blijken of er inderdaad niet zo'n vervangend gebied is. Dat wachten wij maar af. De Voorzitter: Aan de orde is de stemming over het amendement ingediend door de heer Heins van de PAL-fractie. Het amendement van de PAL-fractie wordt verworpen met 33 tegen 3 stemmen. Voor stemden de leden van de PAL-fractie. De Voorzitter: Aan de orde is de stemming over punt 20. Zonder hoofdelijk stemming wordt besloten overeenkomstig het voor stel van b. en w. met de aantekening dat de WD-fractie geacht wil worden te hebben tegengestemd. Punt 21 en 22 (bijlage nrs. 3 en 20). Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig de voor stellen van b. en w. De Voorzitter: Ik sluit de vergadering. De Voorzitter sluit, om 20.25 uur, de vergadering. 18 Verslag van de handelingen van de raad van de gemeente Leeuwarden van maandag. 21 januari 1991. RAADSVERGADERING van maandag, 21 januari 1991, om 14.00 uur. Aanwezig 37 leden. PvdA de dames A.J. Dikken, H.J. de Haan-Laagland, drs. A. Jon- gedijk-WellesJ. van der Kloet, J.G. Vlietstra (weth.) en M.C.M. Waanders en de heren T. Herrema, H. ten Hoeve, drs. E.M. Janssen, J.F. Janssen, ir. G.A. Kessler (weth.), J. van Olffen, P.E.J. den Oudsten, R. Terpstra, ir. J.A.F.A. Timmermans (weth.). de dames Y.A. Dijkstra-Mol en J.J. Tiemersma en de heren drs. J.H.C.M. Biemans, B. Bilker, D.E. Heere (weth.), M.F. Koopmans (weth.), G. Krol, P.J. Sijbesma en drs. A.P. Terpstra. de dames F.J. van Ulzen-Hakker en M.A.D. Waalkens (vanaf 15.00 uur) en de heren J. de Beer en R. Burg. mevrouw M.J. Garms en de heren H. Brinks en G.H. Heins. de heren drs. P.D. Bakker, S. Hiemstra, drs. P. de Jong, ir. P.J.H. Peeters Weem en D.G. Schreuder. GPV/RPF/SGP: mevrouw W. Visser. CDA WD PAL D66 Voorzitter: de heer mr. G.J. te Loo, burgemeester. Secretaris: de heer J.C. Koning. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. v.d. Berg, vakdirecteur Cultuur, Sport en Recreatie Dienst Welzijn, H. Sikkema, directeur Dienst Economi sche en Sociale Zaken, ir. J.M. Vogelaar, directeur Ontwerp en Uitvoering Dienst Stadsontwikkeling en P.A. v.d. Woudealgemeen directeur Dienst Stadsbeheer Te behandelen: Punt omschrijving 1. Beleidsplan 1991-1994 en begroting 1991. a. algemene en financiële beschouwing; b. vaststellen van het beleidsplan 1991-1994; c. vaststellen van de concernbegroting voor het dienstjaar 1991. bijlage blz. 284 169 169 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1991 | | pagina 1