het heeft te maken met mijn overtuiging dat het voor je eigen persoonlij ke ontwikkeling als mens goed is momenten van verandering, vernieuwing en mogelijkheden van verdieping in te bouwen. Ik denk dat ik dat gevonden heb als projectmanager bij de NOM. Kortom, om maar een oud-hollands cliché van stal te halen, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Mijnheer de voorzitter, ik ben blij dat ik de afgelopen acht en een half jaar als wethouder van Leeuwarden heb mogen functioneren. Ik heb gepro beerd dat zo goed mogelijk te doen. Ik heb mij daarbij inderdaad, u zegt dat terecht, niet nadrukkelijk op de voorgrond geplaatst. Dat ligt ook niet zozeer in mijn aard. Ik heb wel geprobeerd goede heldere beleidslij nen uit te zetten in het belang van onze stad, maar vooral in het belang van de mensen in onze stad. Want als er één ding is waar ik steeds meer van overtuigd raak, dan is het wel dat het in laatste instantie om die ene mens gaat. Die ene mens die kansen moet krijgen om zich te ontwikke len, om zich te ontplooien om een eigen specifieke bijdrage te leveren aan het leven hier op aarde, in welke vorm dan ook. Ik wil iedereen met wie ik in de afgelopen jaren heb samengewerkt, zowel binnen de raad als binnen het ambtelijk apparaat, van harte bedanken voor de altijd weer plezierige sfeer waarin dat gebeurd is. En met Gerard Heins zeg ik, dat is geen cliché, maar dat meen ik serieus. Die goede persoonlijke verhoudingen die zowel het college, de raad, als het ambte lijk apparaat kenmerken zijn de kracht van deze stad. Het maakt het mogelijk je op de echte politieke keuzes te concentreren om daarvan op een goede manier de pro's en contra's op een rijtje te krijgen om tot zorgvuldige beslissingen te komen. Beslissingen om achterstanden weg te werken, kansen op te pakken, bedreigingen tegen te gaan. Dat is de constante factor in deze raad, ook al wordt er af en toe een speler ingewisseld. Vanavond is het mijn beurt om het veld te verlaten. Ik wens u veel voorspoed toe in de toekomst, zowel voor de stad als voor uzelf. Ik ga er van uit dat ik velen van u nog wel zal blijven zien. Dat is maar goed ook, want anders zou ik het liefst het voorbeeld van Heintje Davids willen volgen. Dank u wel. De voorzitter: Ik sluit de vergadering. De voorzitter sluit, om 21.45 uur, de vergadering. 205 Verslag van de handelingen van de raad van de gemeente Leeuwarden van maandag. 18 februari 1991. RAADSVERGADERING van maandag, 18 februari 1991, om 19.30 uur. Aanwezig 32 leden. PvdA de dames A.J. Dikken (vanaf 20.15 uur), H.J. de Haan-Laag land, drs. A. Jongedijk-WellesJ. van der Kloet, J.G. Vlietstra (weth.) en M.C.M. Waanders en de heren T. Herrema, drs. E.M. Janssen (weth.), J.F. Janssen, J. van Olffen, P.E.J. den Oudsten, R. Terpstra, ir. J.A.F.A. Timmermans (weth.). de dames Y.A. Dijkstra-Mol en J.J. Tiemersma en de heren B. Bilker, D.E. Heere (weth.), M.F. Koopmans (weth.), G. Krol, P.J. Sijbesma (tot de pauze)en drs. A.P. Terpstra. WD de dames F.J. van Ulzen-Hakker en M.A.D. Waalkens en de heren J. de Beer en R. Burg. PAL mevrouw M.J. Garms en de heren H. Brinks en G.H. Heins. de heren drs. P.D. Bakker, S. Hiemstra.en D.G. Schreuder. CDA D66 GPV/RPF/SGP: mevrouw W. Visser. Afwezig: de heren ir. G.A. Kessler en H. ten Hoeve (PvdA), drs. J.H.C.M. Biemans (CDA), drs. P. de Jong en ir. P.J.H. Peeters Weem (D66) Voorzitter: de heer mr. G.J. te Loo, burgemeester. Secretaris: mevrouw ir. J.A. Lantermans. Voorts zijn aanwezig: mevrouw T. Bijsterbosch, beleidsmedewerker afdeling Samenlevingszaken Dienst Welzijn en de heren G.J.P. v.d. Berg, interim directeur Middelen Dienst Bestuurszaken, S. Bóorsma, vakdirecteur Reini ging Markten Havens Vergunningen en Groen Dienst Stadsbeheer, drs. A.A.J.S. v.d. Gevel, voorzitter Raadsadviescommissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften (tot 19.35 uur), 0. Herder, vakdirecteur Sociale Zaken Dienst Economische en Sociale Zaken, J. Knottnerus, vakdirecteur Onder wijs en Samenlevingszaken Dienst Welzijn en J.J. de Waal Malefijt, algemeen directeur Dienst Stadsontwikkeling en Milieu. Te behandelen: Punt omschrijving bijlage blz. 1. Vaststellen notulen van de vergaderingen van 10 en 17 december 1990. 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1991 | | pagina 1