De heer Janssen: Eén van de criteria is dat er een zekere spreiding van activiteiten moet zijn en van pluriformiteit. Dus als er meer van het zelfde dreigt, zullen wij moeten optreden. Aan de andere kant is dat fonds voor structurele zaken, dus ik weet niet of het mogelijk is om daar structureel een soort potje Onvoorzien in te hebben voor nieuwe dingen. Dat moeten wij nog maar eens in de commissie bekijken. De Voorzitter: Aan de orde is de stemming. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig he-t voorstel van b. en w. Punt 30 (bijlage nr. 39). Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. Punt 31 De Voorzitter: Aan de orde is onderzoek geloofsbrieven van de heer W. Schadé. Mevrouw De Haan: Mijnheer de voorzitter, de Commissie voor onderzoek van de Geloofsbrieven heeft de geloofsbrieven van de heer W. Schadé onder zocht. Wij hebben alles keurig netjes in orde bevonden en willen de raad dan ook adviseren te besluiten 'om de heer W. Schadé tot de gemeenteraad van Leeuwarden toe te laten. De Voorzitter: Vraagt iemand hier het woord over. Aan de orde is de stemming Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. De Voorzitter: Ik sluit de vergadering. De Voorzitter sluit, om 22.15 uur, de vergadering. 46 Verslag van de handelingen van de raad van de gemeente Leeuwarden van maandag. 25 maart 1991. RAADSVERGADERING van maandag, 25 maart 1991, om 19.30 uur, Aanwezig 34 leden. PvdA de dames A.J. Dikken, H.J. de Haan-Laagland, drs. A. Jon- gedijk-WellesJ. van der Kloet, J.G. Vlietstra (weth.en M.C.M. Waanders en de heren T. Herrema, H. ten Hoeve, drs. E.M. Janssen (weth.), J.F. Janssen, J. van Olffen, P.E.J. den Oudsten, W. Schadé, R. Terpstra, ir. J.A.F.A. Timmermans (weth. de dames Y.A. Dijkstra-Mol en J.J. Tiemersma en de heren B. Bilker, D.E. Heere (weth.), M.F. Koopmans (weth.), G. Krol, P.J. Sijbesma en drs. A.P. Terpstra. mevrouw M.A.D. Waalkens en de heren J. de Beer en R. Burg. mevrouw M.J. Garms en de heren H. Brinks en G.H. Heins. de heren drs. P.D. Bakker, S. Hiemstra, drs. P. de Jong, en D.G. Schreuder. GPV/RPF/SGP: mevrouw W. Visser. Afwezig: mevrouw F.J. van Ulzen-Hakker (WD) en de heren drs. J.H.C.M. Biemans (CDA) en ir. P.J.H. Peeters Weem (D66). CDA WD PAL D66 Voorzitter: de heer mr. G.J. te Loo, burgemeester. Secretaris: mevrouw ir. J.A. Lantermans. Voorts zijn aanwezig: G.J.P. v.d. Berg, interim-directeur Middelen Dienst Bestuurszaken, S. Boorsma, vakdirecteur Reiniging, Markten, Havens, Vergunningen en Groen Dienst Stadsbeheer, A.A.J.S. v.d. Gevel, voorzitter Raadsadviescommissie voor de Beroep- en bezwaarschriften (tot 20.10 uur) en J. de Waard, beleidscoördinator Sociale Vernieuwing. Te behandelen: Punt omschrijving 1. Benoeming installatie van het nieuw benoemde raadslid de heer W. Schadé. 2. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 14 januari 1991. 3. Advies inzake het bezwaarschrift van de Vrienden van bijlage blz.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1991 | | pagina 1