Ru Scl Ontt Or Onti ph Ei Verk( Verw Verw Verw Verk Verw Verw Verv Zi Ver Uitj O Ve: On E Ac c 1 Bi 2 Verslag van de handelingen van de raad van de gemeente Leeuwarden van maandag. 22 april 1991. RAADSVERGADERING van maandag, 22 april om 19.30 uur. Aanwezig 33 leden. PvdA de dames A.J. Dikken, H.J. de Haan-Laagland, J. van der Kloet, J.G. Vlietstra (weth.en M.C.M. Waanders en de heren T. Herrema, H. ten Hoeve, drsE.M. Janssen (weth.), J.F. Janssen, J. van Olffen, P.E.J. den Oudsten, W. Schadé, R. Terpstra en ir. J.A.F.A. Timmermans (weth.). CDA mevrouw Y.A. Dijkstra-Mol en de heren drs. J.H.C.M. Biemans, B. Bilker, D.E. Heere (weth.), M.F. Koopmans (weth.), G. Krol, P.J. Sijbesma en drs. A.P. Terpstra. WD de heren J. de Beer en R. Burg. PAL mevrouw M.J. Garms en de heren H. Brinks en G.H. Heins. D66 de heren drs. P.D. Bakker, S. Hiemstra, drs. P. de Jong, ir. P.J.H. Peeters Weem en D.G. Schreuder. GPV/RPF/SGP: mevrouw W. Visser. Afwezig: de dames drs. A. Jongedijk-Welles (PvdA), J.J. Tiemersma (CDA), F.J. van Ulzen-Hakker en M.A.D. Waalkens (beiden WD). Voorzitter: de heer mr. G.J. te Loo, burgemeester. Secretaris: mevrouw ir. J.A. Lantermans. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. v.d. Berg, interim-directeur Middelen Dienst Bestuurszaken, 0. Herder, directeur Sociale Zaken Dienst Economische en Sociale Zaken, G.C.M. Jorna, plv. korpschef Gemeentepoli tie, Sj. Tolsma, beleidscoördinator Dienst Bestuurszaken, P.H. v.d. Valk, directeur VROM Dienst Stadsontwikkeling en Milieu en P.A. v.d. Woude directeur Dienst Stadsbeheer. Te behandelen: bijlage blz. 3 3 94 9 Punt omschrijving 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 21 en 22 januari 1991. 2. Mededelingen. 3. Benoeming ambtenaar van de burgerlijke stand. 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1991 | | pagina 1