Or Za vi Verkc Verw Verw Verw Verk< Verw Verw Rui Verv Sch Ontti Ontt pla Er Ver Uit} Ol Vei Onl D B Ad c I I Bé 2 Verslag van de handelingen van de raad van de gemeente Leeuwarde maandag. 27 mei 1991. RAADSVERGADERING van maandag, 27 mei 1991 om 19.30 uur. Aanwezig 36 leden. PvdA CDA WD PAL D66 de dames A.J. Dikken, H.J. de Haan-Laagland, drs. A. Jon- gedijk-WellesJ. van der Kloet, J.G. Vlietstra (weth.) en M.C.M. Waanders en de heren T. Herrema, H. ten Hoeve, drs. E.M. Janssen (weth.), J.F. Janssen, J. van Olffen, P.E.J. den Oudsten, W. Schadé, R. Terpstra, ir. J.A.F.A. Timmermans (weth. mevrouw J.J. Tiemersma en de heren drs. J.H.C.M. Biemans B. Bilker, D.E. Heere (weth.), M.F. Koopmans (weth.), G. Krol, P.J. Sijbesma en drs. A.P. Terpstra. de dames F.J. van Ulzen-Hakker en M.A.D. Waalkens en de heren J. de Beer en R. Burg. mevrouw M.J. Garms en de heren H. Brinks en G.H. Heins. de heren drs. P.D. Bakker, S. Hiemstra, drs. P. de Jong, ir. P.J.H. Peeters Weem en D.G. Schreuder. GPV/RPF/SGP: mevrouw W. Visser. Afwezig: mevrouw Y.A. Dijkstra-Mol (CDA). Voorzitter: mevrouw J.G. Vlietstra, loco-burgemeester. Secretaris: mevrouw ir. J.A. Lantermans. Voorts zijn aanwezig: mevrouw S.A. Brandsma, beleidsmedewerker Samenle vingszaken Dienst Welzijn en de heren G.J.P. v.d. Berg, interim-directeur Middelen Dienst Bestuurszaken, S. Boorsma, vakdirecteur Reiniging, Markten, Havens, Vergunningen en Groen Dienst Stadsbeheer, A.A.J.S. v.d. Gevel, voorzitter Raadsadviescommissie voor de Beroep- en Bezwaarschrif ten, J. Knottnerus, vakdirecteur Onderwijs en Samenlevingszaken Dienst Welzijn, J. Mannen, hoofd afdeling voortgezet onderwijs Dienst Welzijn, H. Sikkema, algemeen directeur Dienst Economische en Sociale Zaken, R. Smit, hoofd afdeling Buitensport Dienst Welzijn, P.H. v.d. Valk, directeur VROM Dienst Stadsontwikkeling en Milieu en A. Zwart, directeur Woningbedrijf 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1991 | | pagina 1