Or Za B Verkc Verw Verw Verw Verki Verw Verw Rui Verv Set Ontti Ontt pl£ Er Ver Uit} Oi De Voorzitter sluit, om 0.30 uur, de vergadering. Vei Om D Ad c I Bt 82 2 Verslag van de handelingen van de raad van de gemeente Leeuwarden van maandag. 24 juni 1991. RAADSVERGADERING van maandag, 24 juni 1991, om 19.30 uur. Aanwezig 34 leden. PvdA de dames A.J. Dikken, H.J. de Haan-Laagland, J. van der Kloet, J.G. Vlietstra (weth.) enM.C.M. Waanders en de heren H. ten Hoeve, drs. E.M. Janssen (weth.), J.F. Janssen, J. van Olffen, P.E.J. den Oudsten, W. Schadé, ir. J.A.F.A. Timmermans (weth.). CDA de dames Y.A. Dijkstra-Mol en J.J. Tiemersma en de heren drs. J.H.C.M. Biemans, B. Bilker, D.E. Heere (weth.), M.F. Koopmans (weth.), G. Krol, P.J. Sijbesma en drs. A.P. Terpstra. WD de dames F.J. van Ulzen-Hakker en M.A.D. Waalkens en de heren J. de Beer en R. Burg. PAL s mevrouw M.J. Garms en de heren H. Brinks en G.H. Heins. D66 de heren drs. P.D. Bakker, S. Hiemstra, drs. P. de Jong, ir. P.J.H. Peeters Weem en D.G. Schreuder. GPV/RPF/SGP: mevrouw W. Visser. Afwezig: mevrouw drs. A. Jongedijk-Wellesde heren T. Herrema, R. Terp stra (allen PvdA). Voorzitter: de heer mr. G.J. te Loo, burgemeester. Secretaris: de heer G.J.P. v.d. Berg (loco). Voorts zijn aanwezig: de heren A.A.J.S. v.d. Gevel, voorzitter Raadsad- viescommissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften, J. Rnottnerus, vakdi recteur Onderwijs en Samenlevingszaken Dienst Welzijn, D.A. Koppehoofd afdeling Samenlevingszaken Dienst Welzijn, H. Sikkema, algemeen directeur Dienst Economische en Sociale Zaken, R. Smit, hoofd afdeling Buitensport Dienst Welzijn, P.H. v.d. Valk, directeur VROM Dienst Stadsontwikkeling en Milieu en P.A. v.d Woude, directeur Dienst Stadsbeheer. Te behandelen: Punt omschrijving bijlage blz. 1. Vaststellen van de notulen van de vergadering van de Raad van 25 maart 1991. 3 2. Advies inzake het bezwaarschrift van het Islamitisch 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1991 | | pagina 1