Verk' Verw Ver\s Verw Verk Verv Verv Ru Verv Scl Ontt Or Ontt pl< Za Er Ver Uitj O Vei Om D B Ad c I I Be 2 Verslag van de handelingen van de raad van de gemeente Leeuwarden van maandag. 23 september 1991. RAADSVERGADERING van maandag, 23 september 1991, om 19.30 uur. Aanwezig 36 leden. PvdA de dames A.J. Dikken, H.J. de Haan-Laagland, drs. A. Jon- gedijk-WellesJ. van der Kloet, J.G. Vlietstra (weth.) en M.C.M. Waanders en de heren H. ten Hoeve, J.J. Hoogcarspel, drs. E.M. Janssen (weth.), J.F. Janssen, J. van Olffen, P.E.J. den Oudsten, W. Schadé, R. Terpstra, ir. J.A.F.A. Timmermans eth. CDA de dames Y.A. Dijkstra-Mol en J.J. Tiemersma en de heren drs. J.H.C.M. BiemansB. Bilker, D.E. Heere (weth.), M.F. Koopmans (weth.), G. Krol, P.J. Sijbesma en drs. A.P. Terpstra. WD de dames F.J. van Ulzen-Hakker en M.A.D. Waalkens en de heren J. de Beer en R. Burg. PAL mevrouw M.J. Garms en de heren H. Brinks en G.H. Heins. D66 de heren drs. P.D. Bakker, drs. P. de Jong, ir. P.J.H. Peeters Weem en D.G. Schreuder. GPV/RPF/SGP: mevrouw W. Visser. Afwezig; de heer S. Hiemstra (D66). Voorzitter: de heer mr. G.J. te Loo, burgemeester. Secretaris: mevrouw ir. J.A. Lantermans. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. v.d. Berg, loco-secretaris, J. de Boer, directeur Dienst Welzijn, S. Boorsma, vakdirecteur Reiniging, Markten, Havens, Vergunningen en Groen Dienst Stadsbeheer, 0. Herder, directeur Sociale Zaken Dienst Economische en Sociale Zaken, R. Smit, hoofd afdeling Buitensport Dienst Welzijn. Te behandelen: Punt omschrijving bijlage blz. 1. Installatie van het nieuw benoemde raadslid de heer J.J. Hoogcarspel. 3 2. Vaststellen van de notulen van de vergadering van de Raad van 24 juni 1991. 3 3. Mededelingen. 3 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1991 | | pagina 1