q( Ds Voorzitter: Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig Bestuurszaken en van de realisering van de plannen. Verk Verv Punt 31 (bijlage nr. 228). Verv Verv Verl< Voorzitter: Aan de orde is wijziging van de concernbegroting voor het Verv dienstjaar 1991. Verv Ru Mevrouw Visser: Ik zie bij punt 11, het beschikbaar stellen van een krediet voor de bouw, c.a. en inrichting van het Stadskantoor. Ik wil Verv graag de aantekening dat wij hebben tegengestemd. Scl Ontt Ei Oi Vei Onl D B Ad Cl F E Be De heer Heins: Dat geldt ook voor de PAL-fractie. het voorstel van b. en w. met de aantekening dat de PAL- en GPV/RPF/SGP- fractie gewenst willen worden tegen punt 11 van dit voorstel te hebben Unt' gestemd, pl; Zi De Voorzitter: Directie en medewerkers van de Harmonie die zich op dit ogenblik vertwijfeld afvragen wat zij dagelijks doen, nodigen u uit om op het Blanke Ruim een glas champagne te komen drinken, dat zij er op voorhand al hebben neergezet. Ver Uitj Ik sluit de vergadering, De Voorzitter sluit, om 23.30 uur, de vergadering. 68 2 rtaaanuispiem Sb Posibus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 058 9 2 49 11 Verslag van de handelingen van de raad van de gemeente Leeuwarden van maandag. 21 oktober 1991. RAADSVERGADERING van maandag, 21 oktober 1991 19.30 uur. Aanwezig 34 leden. PvdA CDA WD PAL D66 de dames A.J. Dikken, H.J. de Haan-Laagland, J. van der Kloet, J.G. Vlietstra (weth.) en M.C.M. Waanders en de heren H. ten Hoeve, J.J. Hoogcarspel, drsE.M. Janssen (weth.), J.F. Janssen, J. van Olffen, P.E.J. den Oudsten, W. Schadé, R. Terpstra, ir. J.A.F.A. Timmermans (weth.). de dames Y.A. Dijkstra-Mol en J.J. Tiemersma en de heren drs. J.H.C.M. BiemansB. Bilker, D.E. Heere (weth.), M.F. Koopmans (weth.), G. Krol, P.J. Sijbesma en drs. A.P. Terpstra. de dames F.J. van Ulzen-Hakker en M.A.D. Waalkens en de heren J. de Beer en R. Burg. mevrouw M.J. Garms en de heren H. Brinks en G.H. Heins. de heren S. Hiemstra, drs. P. de Jong, ir. P.J.H. Peeters Weem en D.G. Schreuder. GPV/RPF/SGP: geen. Afwezig D66 mevrouw A. Jongedijk-Welles (PvdA) en de heer drs. P.D. Bakker Voorzitter: de heer mr Secretaris: mevrouw ir. G.J. te Loo, burgemeester. J.A. Lantermans. Voorts zijn aanwezig: de heren J. Bakker, beleidscoördinator Dienst Bestuurszaken, 0. Herder, directeur Sociale Zaken Dienst Economische en Sociale Zaken, R. Smit, hoofd afdeling Buitensport Dienst Welzijn en P.H. v.d. Valk, directeur VROM Dienst Stadsontwikkeling en Milieu. 1 79

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1991 | | pagina 1