Vert Ver\ Ver\ Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel Ven van b. en w. met de aantekening dat de WD-fractie geacht wil worden Ven Ven pli Ver Uit] O D Ad F E Be Bestuurszaken De Voorzitter: Aan de orde is de stemming. Yeri te hebben tegengestemd. Punt 16 tot en met 29 (bijlage nrs. 245, 231, 244, 257, 256, 232, 234, Ri 233, 235, 236, 249, 248, 250 en 258). Ven Sc Ontl Oi De Voorzitter: Aan de orde is onderzoek geloofsbrief van de heer Ont dr. J.E. Greving. Zj Mevrouw De Haan: Mijnheer de voorzitter, de Commissie voor het Onderzoek van de geloofsbrieven, waarin de heren Bilker en De Jong en ikzelf E, zitten, heeft de geloofsbrieven met de daarbij behorende stukken van de heer Greving onderzocht en in orde bevonden. Wij willen graag de raad adviseren om de heer Greving toe te laten als lid van de raad van de gemeente Leeuwarden. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig de voorstellen van b. en w. Punt 30 De Voorzitter: Aan de orde is de stemming. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel 0°' van b. en w. B De Voorzitter: Ik sluit de vergadering. ci De Voorzitter sluit, om 20.40 uur, de vergadering. 26 2 Raadhuisplein 36 Postbus 2 1000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 058 92 49 1 1 Verslag van de handelingen van de raad van de gemeente Leeuwarden van maandag 18 november 1991. RAADSVERGADERING van maandag, 18 november 1991, om 19.30 uur. Aanwezig 35 leden. PvdA: de dames A.J. Dikken, H.J. de Haan-Laagland, drs. A. Jongedijk-WellesJ. van der Kloet, J.G. Vlietstra (weth. en M.C.M. Waanders en de heren H. ten Hoeve, J. J. Hoogcarspel, drs. E.M. Janssen (weth.), J.F. Janssen, J. van Olffen, P.E.J. den Oudsten, W. Schade, R. Terpstra, ir. J.A.F.A. Timmermans (weth.). CDA de dames Y.A. Dijkstra-Mol en J.J. Tiemersma en de heren drs. J.H.C.M. Biemans, B. Bilker, D.E. Heere (weth.), M. F. Koopmans (weth.), G. Krol en drs. A.P. Terpstra. WD: de dames F.J. van Ulzen-Hakker en M.A.D. Waalkens en de heren J. de Beer en R. Burg. PAL: mevrouw M.J. Garms en de heren H. Brinks en G.H. Heins. D66: de heren S. Hiemstra, drs. P. de Jong, ir. P.J.H. Peeters Weem en D.G. Schreuder. GPV/RPF/SGP: de heer drs. J.E. Greving. Afwezig: P.J. Sijbesma (CDA) en drs. P.D. Bakker (D66). Voorzitter: de heer mrG.J. te Loo, burgemeester. Secretaris: mevrouw ir. J.A. Lantermans. Voorts zijn aanwezig: G.J.P. v.d. Berg, loco-secretaris, J. de Boer, directeur Dienst Welzijn, 0. Herder, directeur Sociale Zaken Dienst Economische en Sociale Zaken en H. Schotsman, directeur Frieslandhal. 1 79

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1991 | | pagina 1