C f N Bestuurszaken Gemeente leeuwarden Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver R Vei Si Om O On P Z E Ve Ui' C Ve Or I 1 A. B 2 Raadhuisplein 36 Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 058 92 49 1 1 Verslag van de handelingen van de raad van de gemeente Leeuwarden van maandag. 9 december 1991. RAADSVERGADERING van maandag, 9 december 1991, om 19.30 uur. Aanwezig 35 leden. PvdA de dames A.J. Dikken, H.J. de Haan-Laagland, drs. A. Jon- gedijk-Welles, J. van der Kloet, J.G. Vlietstra (weth.en M.C.M. Waanders en de heren H. ten Hoeve, J.J. Hoogcarspel, drs. E.M. Janssen (weth.), J. F. Janssen, J. van Olffen, P.E.J. den Oudsten, W. Schadé, R. Terpstra, ir. J.A.F.A. Timmermans (weth.). CDA de dames Y.A. Dijkstra-Mol en J.J. Tiemersma en de heren drs. J.H.C.M. Biemans, B. Bilker, D.E. Heere (weth.), M.F. Koopmans (weth.), G. Krol, P.J. Sijbesma en drs. A.P. Terpstra (tot de pauze). VVD de dames F.J. van Ulzen-Hakker en M.A.D. Waalkens en de heren J. de Beer en R. Burg. PAL de heren H. Brinks en G.H. Heins. D66 de heren S. Hiemstra, drs. P. de Jong, ir. P.J.H. Peeters Weem en D.G. Schreuder. GPV/RPF/SGP: de heer drs. J.E. Greving. Afwezig: mevrouw M.J. Garms (PAL) en de heer drs. P.D. Bakker (D66) Voorzitter: de heer mrG.J. te Loo, burgemeester. Secretaris: mevrouw ir. J.A. Lantermans. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. v.d. Berg, loco-secretaris, S. Boorsma, vakdirecteur Reiniging, Markten, Havens, Vergunningen en Groen Dienst Stadsbeheer, 0. Herder, directeur Sociale Zaken Dienst Economische en Sociale Zaken, J. de Waard, projectleider Sociale Vernieu wing en J.M. Vogelaar, vakdirecteur Ontwerp en Uitvoering Dienst Stads ontwikkeling en Milieu. 1 79

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1991 | | pagina 1