u Bestuurszaken en Vt Vt Vt Vt Vt Vt Vt I Vt Oi O V V O A E Raadhuisplein 36 Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 058 92 49 1 1 Verslag van de handelingen van de raad van de gemeente Leeuwarden van maandag. 16 december 1991. RAADSVERGADERING van maandag, 16 december, om 14.00 uur. Aanwezig 34 leden. PvdA: CDA: WD: PAL: D66 GPV/RPF/SGP: de dames A.J. Dikken, H.J. de Haan-Laagland, drsA. Jongedijk-Welles, J. van der Kloet (vanaf 16.00 uur), J.G. Vlietstra (weth.) en M.C.M. Waanders en de heren H. ten Hoeve, J.J. Hoogcarspel, drs. E.M. Janssen (weth.), J.F. Janssen, J. van Olffen, W. Schade, R. Terpstra, ir. J.A.F.A. Timmermans (weth de dames Y.A. Dijkstra-Mol en J.J. Tiemersma en de heren drs. J.H.C.M. Biemans, B. Bilker, D.E. Heere (weth.), M.F. Koopmans (weth.), G. Krol, P.J. Sijbesma en drs. A.P. Terpstra. de dames F.J. van UIzen-Hakker en M.A.D. Waalkens en de heren J. de Beer en R. Burg. de heren H. Brinks en G.H. Heins de heren S. Hiemstra, drs. P. de Jong, ir. P.J.H. Peeters Weem en D.G. Schreuder. de heer dr. J.E. Greving. Afwezig: mevrouw M.J. Garms (PAL) en de heren P.E.J. den Oudsten (PvdA) en drs. P.D. Bakker (D66) Voorzitter: de heer mrG.J. te Loo, burgemeester. Secretaris: mevrouw ir. J.A. Lantermans Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. v.d. Berg, adjunct secretaris, J. de Boer, directeur Dienst Welzijn, S. Boorsma, vakdirecteur Reiniging, Markten, Havens, Vergunningen en Groen Dienst Stadsbeheer, O. Herder, direc teur Sociale Zaken Dienst Economische en Sociale Zaken, J.M. Vogelaar, vakdirecteur Ontwerp en Uitvoering Dienst Stadsontwikkeling en Milieu en P.A. v.d. Woude, algemeen directeur Dienst Stadsbeheer. 79

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1991 | | pagina 1